PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Vorige zondagen data 2015 Vorige zondagen data 2015
Voorgaande zondag 27 december: 10.00. In deze bijzondere cantatedienst met veel muziek gaat Bea Holtrust voor.
Er is in deze dienst geen kindernevendienst.
 
---------------------------
 
Donderdag 24 december, 22.00 uur: Kerstnachtdienst. 
Aan deze dienst werkt de zanggroep Together mee, o.l.v. Frank den Bakker. Evelien van Bart zal harp spelen, Renee Mels en Fennie Bouwsema begeleiden ons op de fluit. We lezen uit Jesaja 11 en uit Lucas 1 en 2 en zingen mooie Kerstliederen, die afgewisseld worden met gedichten en andere teksten.  Collecte in de dienst: ‘Ondersteuningen’. Enkele voorbeelden: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten, hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld het verstrekken van een renteloze lening. Ook worden langdurig zieken en gehandicapten ondersteund die op vakantie willen en dit niet geheel zelf kunnen bekostigen.

Kerst - Liturgisch bloemstuk
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen.
De rode bloemen staan symbool voor de sterren die ons de weg hebben gewezen.
De grote ster verbindt ons met het hemelse Licht. Vrijdag 25 december, 10.00 uur. Kerstmorgen. 
Naast Jos Keijzer hebben we nog twee muzikanten en wel Floris le Clercq op trompet en Carl Gieszen op de vleugel. Voor de dienst is er muziek en worden er een paar bekende Kerstliederen gezongen. Het thema  Hoe laat is het?,  waar de kinderen in deze weken aan gewerkt hebben, wordt nu afgesloten met als onderthema: Tijd voor het licht. De lezingen zijn: Jesaja 52:7-10 en Lucas 2:1-20. Collecte in de dienst: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel. Vandaag geven we aan veelal straatarme kinderen in Moldavië. De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n warme plek nodig. Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor kwetsbare kinderen in Moldavië

---------------------------

Voorgaande zondag 20 december
Vierde zondag van Advent. Voorganger ds Dick van Bart.

Het hoofdthema is in deze weken van Advent is: Hoe laat is het? en het thema voor deze zondag Tijd om te zingen.
De lezingen zijn: Micha 5:1-6 en Lucas 1:57-80. 
We zingen het projectlied, een kind steekt een adventskaars aan en doet een gebed.

Vierde advent
Op deze vierde zondag van Advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied.
De verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin  hij gevangen zat.
De groene plant ,kindje op moeders schoot, symboliseert het nieuwe leven.
De rode bloemen verbeelden de aanwezigheid van Gods Geest.  


---------------------------

Vrijdag 18 december: 19.30 uur. Volkskerstzang in NOACH.
De Activiteiten Commissie organiseert ook dit jaar, in samenwerking met Accres namens het Wijkcentrum “de Schelf”, de traditionele Volkskerstzang op vrijdag 18 december 2015. Wij hebben het koor “De Oostvaarders” bereid gevonden mede invulling te geven aan deze Volkskerstzang. In de samenzang worden populaire liederen als: “ Komt allen tezamen, Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Nu zijt wellekome, Er is een roos ontloken” gezongen. Komt allen tezamen op deze Volkskerszang 2015.

---------------------------

Voorgaande zondag 13 december
Derde zondag van Advent
. Het thema voor vandaag is: Tijd om op weg te gaan. De lezingen zijn: Sefanja 3:14-20 en Lucas 1:39-56.Vandaag zien we dat het al wat lichter wordt op weg naar Kerst.
We hebben dat uitgebeeld met de roze doek op het paars.
De twee bloemen symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, waarover we horen in de schriftlezing.
De rode bloem staat er bij als teken van Gods geest.
Kerkdiensten tot en met 3 januari

Zondag 27 december: 10.00. In deze bijzondere cantatedienst met veel muziek gaat Bea Holtrust voor.
Er is in deze dienst geen kindernevendienst.

Zondag 3 januari:
In deze dienst schenken we aandacht aan het feit dat Tieska Knotter voor een aantal maanden pastoraal werk zal gaan doen. Samen met de Bleek wordt voor het vervolg gekeken naar oplossingen waarbij ook mensen toegerust kunnen worden om bepaalde taken op zicht te nemen als vrijwilliger. Maar voorlopig zijn we blij met haar hulp. Ze zal dat doen voor de mensen boven de 75 jaar in de het vroegere ‘Emmausdeel’ en de Markgraven.
Het thema voor de nevendienst is: Wie wijst jou de weg? De lezingen zijn: Jesaja 60:1-6 en Matteus 2:1-12. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal en na afloop kunnen we onder de koffie met kniepertjes elkaar een goed nieuw jaar wensen.

============================================ 

Voorgaande zondag 20 december
Vierde zondag van Advent. Voorganger ds Dick van Bart.

Het hoofdthema is in deze weken van Advent is: Hoe laat is het? en het thema voor deze zondag Tijd om te zingen.
De lezingen zijn: Micha 5:1-6 en Lucas 1:57-80. 
We zingen het projectlied, een kind steekt een adventskaars aan en doet een gebed.

Vierde advent
Op deze vierde zondag van Advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied.
De verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin  hij gevangen zat.
De groene plant ,kindje op moeders schoot, symboliseert het nieuwe leven.
De rode bloemen verbeelden de aanwezigheid van Gods Geest.  


---------------------------

Vrijdag 18 december: 19.30 uur. Volkskerstzang in NOACH.
De Activiteiten Commissie organiseert ook dit jaar, in samenwerking met Accres namens het Wijkcentrum “de Schelf”, de traditionele Volkskerstzang op vrijdag 18 december 2015. Wij hebben het koor “De Oostvaarders” bereid gevonden mede invulling te geven aan deze Volkskerstzang. In de samenzang worden populaire liederen als: “ Komt allen tezamen, Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Nu zijt wellekome, Er is een roos ontloken” gezongen. Komt allen tezamen op deze Volkskerszang 2015.

---------------------------

Voorgaande zondag 13 december
Derde zondag van Advent
. Het thema voor vandaag is: Tijd om op weg te gaan. De lezingen zijn: Sefanja 3:14-20 en Lucas 1:39-56.Vandaag zien we dat het al wat lichter wordt op weg naar Kerst.
We hebben dat uitgebeeld met de roze doek op het paars.
De twee bloemen symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, waarover we horen in de schriftlezing.
De rode bloem staat er bij als teken van Gods geest. Aanstaande zondag Zondag  6 december:
Tweede
zondag van Advent. Het hoofdthema is in deze weken is: Hoe laat is het?, en het thema voor deze zondag is: Tijd om te luisteren. De lezingen zijn: Maleachi  3:1-4 en Lucas 1:26-38. 

Liturgische bloemschikking Tweede Advent


---------------------------

Voorgaande zondag 29 november - 1e zondag van Advent.
De kindernevendienstleiding heeft deze dienst geadopteerd.
Het hoofdthema in deze weken voor Kerst is: Hoe laat is het?
We horen in de lezingen aanduidingen als: Toen Herodes koning van Juda was.. , in de zesde maand… Toen Quirinius het bevel over Syrië voerde… Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus, maar is het wel echt hun tijd? Of is het tijd voor iets anders? Voor ons is het de tijd van Advent, toeleven naar kerst. we zien steeds een klok met een wijzer-plaat, waar steeds afbeeldingen van het verhaal op worden geplakt.
We zingen iedere week het projectlied en een kind steekt een adventskaars aan en doet een gebed. Deze zondag horen we ook het verhaal van Guus: Guus heeft de tijd, en ook ook Pater Jos komt weer eens langs.
Het onderthema is: Tijd om te verwachten. We lezen uit Zacharia 14:4-9 en Lucas 1:5-25. 

Liturgische bloemschikking Eerste Advent


In deze Adventsperiode ziet u een gedroogd palmblad als basis voor de schikking.
Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één kant open is en uitloopt in een dunne punt. Met deze vorm wordt de verbinding tussen hemel een aarde gesymboliseerd.
De komvorm staat voor de ontvankelijke houding van mensen voor Gods Geest.
Als zichtbaar teken van de Geest ziet u een rode bloem die elke week terug komt in de schikking. Bij het verhaal van vandaag passen de stenen die symbool staan voor het ongeloof van Zacharias. Hij is met stomheid geslagen als hij hoort wat de engel Gabriel hem vertelt.

---------------------------
 
Voorgaande zondag 22 november: Euwigheidszondag.
Voorganger ds Dick van Bart. De schriftlezing is uit Openbaring 21 vers 1-7

In deze dienst lezen we de namen van de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarbij worden lichtjes aangestoken en ook de mensen in de kerk krijgen te gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken en zo te denken aan iemand die hun lief was en die zij moeten missen. De nabestaanden zijn voor deze dienst uitgenodigd en worden voor de dienst ontvangen met een kopje koffie. We vieren deze zondag ook het Heilig Avondmaal.
Het thema voor de kindernevendienst is: Gelukkig, naar de lezing van Matteüs 5:1-12 bij hoort, ook wel de zaligsprekingen genoemd. In de kerk lezen we Openbaring 21:1-7 De zanggroep Together zal zijn medewerking aan deze dienst verlenen.  
 
---------------------------

Op deze eeuwigheidzondag gedenken we gemeenteleden  die in het afgelopen jaar zijn overleden.
In de schikking zien we een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan.
De zeven witte bloemen en de kaars staan symbool voor het Licht van Christus dat ons begeleidt op onze levensweg.
Straks worden de lichtjes op het doopvont aangestoken bij het noemen van  de namen.
De drie witte bloemen in het midden vertellen over geloof, hoop en liefde.
Op de gedachtenistafel zien we klimop met daartussen  de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
Bij het uitreiken van de kruisjes ontvangt u een witte roos.

---------------------------

Voorgaande zondag 15 november 9e zondag van de herfst.
Voorganger: Jan Willem de Vos.
Het thema van de nevendienst is: Wat is veel?, met als lezing: Marcus 12:38-13:2. 
 
---------------------------
 
Voorgaande zondag 8 november: Oogstdienst
Dominee Dick van Bart gaat voor


We vieren de oogstdienst. we vragen ieder een aantal attenties mee te nemen en die bij de desbetreffende adressen te bezorgen om zo ons medeleven te betonen naar ouderen of anderen die hiervoor in aanmerking komen. Het thema voor de kindernevendienst is: Waar gaat het om. De schriftlezingen zijn uit Leviticus 19:1-4 en 9-18 en Marcus 12:28-34 
 
---------------------------

19:30: Woensdag 4 november: Dankdag Vesper mmv zanggroep Together
Dominee Dick van Bart gaat voor.
Daarna hebben we Gemeenteavond.


Voor de schikking hebben we het thema ‘Goede buren’ als uitgangspunt genomen.
We zijn dankbaar voor de oogst van het afgelopen jaar, waarmee we ons mogen voeden.
Om hiervan te delen liggen er naast de vruchten van de aarde andere voedingsmiddelen, die we aan de boodschappenmand  willen geven.
Zo mogen we onze naasten betrekken in onze eigen overvloed.


 

Afgelopen zondag 1 november
Schooldienst met De Zegge. Thema: "Wijsheid" 
Dominee Dick van Bart gaat voor.

 
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.

---------------------------

Voorgaande zondag 25 october
Dominee Dick van Bart gaat voor.
Schriftlezingen: Jesaja 59:9-19  en Marcus 10:46-52
Kindernevendienst: Het thema van Kind op Zondag voor vandaag is Laat je niet stoppen!​
---------------------------

Voorgaande zondag 18 october
Dominee Dick van Bart gaat voor. Het is een speciale dienst met bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers.
---------------------------

Voorgaande zondag 11 october
Taizéviering NOACH. Mevr. Henriët Veenstra-Looms gaat voor.

Op zondag 11 oktober a.s. om 10 uur is er weer een Taizéviering in NOACH.
Thema voor de viering is deze keer: Kind van God – in heel je leven.
In een kerk die is ingericht in de sfeer van Taizé zullen we samen prachtige liederen zingen, we luisteren naar gedeelten uit de bijbel en zijn van tijd tot tijd stil om te overdenken wat we hoorden en zongen.

Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen. Frank den Bakker bespeelt de vleugel en Hike Flurina Hiemstra speelt fluit.
Van harte welkom om met ons mee te vieren.

Na de dienst is er koffie/thee en gelegenheid voor ontmoeting.

Namens de werkgroep, Henriët Veenstra-Looms
 
---------------------------

Voorgaande zondag 4 october
Dominee Harm Veltman gaat voor

 
---------------------------

Voorgaande zondag 27 september
Pastoraal werker mevr. Helene Westerik gaat voor.
Thema is: Bron van vrede.
Liturgie:

Lied: Vrede voor jouw hierheen gekomen – melodie Lied 276
Lied: Het licht zal me leiden
   – melodie: de Heer is mijn Herder
Lied 305 : 1, 2, 3
Lied: De oude woorden klonken weer – melodie lied 463 oude liedboek
Lied: Breng ons daar waar mensen leven
   – melodie: Wat de toekomst brengen moge
Lied: 422
---------------------------

Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
 
dat ooit grote woorden als
'verzoening - leed geleden -
mensenrecht - schoon water - vrede'
tot een nieuwe wereld worden
eindelijk de echte.
 
In naam van hen
die vóór ons waren
 
en omwille van wie na ons komen
 
blijf die grote woorden dromen -
laat de hoop niet varen.
 
Huub Oosterhuis
---------------------------

Voorgaande zondag 20 september: Adoptiedienst
Door Fanfareorkest C.O.V. "Wilhelmina" Almelo
Ds. Dick van Bart gaat voor
Liturgie:

Lied 103c: 1, 2 en 3.     -       Lied 885 : 1 en 2.
Song of Praise
Psalm 150 : 1 en 2.       -       Lied: Heer leer ons zien.
Schriftlezing OT:  1 Koningen 21: 20-29
Muziek “The Irish Blessing”
Schriftlezing NT:  Marcus 9: 30-37
Muziek “Let’s there be Praise”
Muziek  “You Raise me up”
Lied 416
“Song of Liberation” en ” To Regions Fair”


---------------------------

Voorgaande zondag 13 september: Startzondag
Het thema van de Startzondag is “Goede Buren”.
Ds. Dick van Bart gaat voor.
 De lezing is: Lucas 10 : 25 -37
 
Op deze startzondag zal de Activiteitencommissie. weer een mooie fietstocht voor u allen uitzetten. De lengte van de tocht zal ca. 20 en maximaal 25 km. zijn. De start van de fietstocht is na het koffiedrinken met de krentenwegge. Onderweg zullen wij kerk(en) van onze buren bezoeken, daar het thema van deze startzondag ook in de fietstocht gebruikt gaat worden. Het thema van de Startzondag en de fietstocht is “Goede Buren”.
Onderweg weer een pleisterplaats met versnapering(en) en na terugkeer staat de barbecue voor u gereed. Wij vragen van u een eigen bijdrage van € 7,50 p.p. Wij hopen dat velen van u zullen deelnemen.

De Activiteiten Commissie.
---------------------------
 
Voorgaande zondag 6 september: Doopdienst
Ds. Dick van Bart gaat voor.
 De lezingen zijn: 1 Koningen 18:20-40 en Marcus 8:27-9:1
Het thema van de kindernevendienst is: Weet je het nu?
Er is Jeugdkerk: Het thema is DE BUREN VAN JEZUS
---------------------------
 
Voorgaande zondag 30 augustus 10:00 uur:
Ds. Harm Veltman gaat voor. De lezingen zijn: Zacharia 8: 4 – 8 en Marcus 8: 22 – 26
Het thema van de kindernevendienst is: God zorgt voor je.

---------------------------

Voorgaande zondag 5 juli 10:00 uur:
Kerkdienst niet in NOACH maar gezamenlijke dienst in de Bleek
Mevrouw Helene Westerik - Heilige Doop
 
----------------------------

Voorgaande zondag 28 juni: mevr. ds Bea Holtrust
Thema: “Laat ons niet los”Eerste lezing: Psalm 138 naar Karel Eykman
Tweede lezing: Psalm 138 - Van David

Inkeer : Loslaten

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn.
 
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
 
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
 
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
 
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar elke dag nemen zoals die komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.
 
Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.
 
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.
 
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.
                                                                           Nelson Mandela 

----------------------------
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.