PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Jeruzalem Jeruzalem
Dit is een pagina met informatie over Jeruzalem.
Er wordt in de kerkdiensten in de zang en in de preek vaak verwezen naar Jeruzalem; vandaar deze pagina.
 
Citaat uit de preek van ds Dick van Bart 19-1-2019 Citaat uit de preek van ds Dick van Bart 19-1-2019
De bruiloft van God en de liefde voor zijn volk (Zie preken uitgelicht)

Bij Jesaja 62 verzen 1-5 en Johannes 1 verzen 35, tot 2 vers 11

Ook de profeet Jesaja gebruikt het beeld van een bruiloft. Jesaja zelf, heeft een visioen van de glorierijke toekomst van Jeruzalem. En hij zingt over Jeruzalem. Jeruzalem stad van goud, Jerusjalaiem, sjel zahev, we sjel negosjeth we sjel or. Blinkende stad van licht.

Alles draait in de beide bijbelteksten om de liefde van God voor zijn volk. De metafoor van de bruiloft wordt bij zowel Jesaja als Johannes gebruikt en laat in beide gevallen iets zien van liefde, verbondenheid en een gezamenlijke toekomst.
Het verlangen van een bruidegom naar zijn bruid. Jeruzalem is de bruid, die eens verworpen was, maar die nu weer in haar bruidstooi mag schitteren. JHWH als bruidegom. De stad, en met haar alle inwoners, krijgt een nieuwe waardigheid als bruid van JHWH. 

De heilswoorden uit Jesaja 62 laten een toekomst zien van Jeruzalem als centrum van de wereld, als schitterende heilige stad. Alle omringende volken richten hun ogen op de stad, die een eenheid vormt met JHWH. De stad dus als bruid, JHWH als bruidegom. Deze bekende tekst is zo beeldend geschreven dat hij nog steeds inspireert. 
 
Citaat uit de preek van ds Dick van Bart 31-3-2019 Citaat uit de preek van ds Dick van Bart 31-3-2019
In alle lijden, houd je toch vast aan dat visioen van het nieuwe Jeruzalem. die stad waarnaartoe we onderweg zijn. Ook al gaat Jezus eerst in Jeruzalem zijn lijden tegemoet. 
En al zien we er soms nog helemaal niets van. 
Toch kunnen we niet anders dan nu al feestvieren en blij zijn. Op weg naar Jeruzalem. Amen. 
 
Jeruzalem! - Stad van God Jeruzalem! - Stad van God
Jeruzalem gezien vanaf de Olijfberg. Klik op de afbeelding voor een vergroting en daarna nog een keer.
 
Jeruzalem in de eerste eeuw, naar een maquette in het Bijbels Museum

LEGENDA
 
 1. Tempelberg
 2. Tempelgebouw
 3. Davids-stad (Beneden stad)
 4. Hulda-poorten
 5. Oude industrie-wijk
 6. Brug over het Kidrondal
 7. Olijfberg
 8. Nieuwe-stad (Bovenstad)
 9. Paleis van de Makkabeeën
 10. Paleis van Herodes
 11. De drie vesting-torens: Phasaël
                                    Hippicus
                                    Marianne
 12. Stadion, theater en renbaan
 13. Stadsuitbreiding onder Herodes
 14. Huidige muur van de oude stad
 15. Burcht Antonia
 16. Het badwater Bethesda
 17. Kidron-dal
 18. Stadsdal of Kaasmakersdal
 19. Dal van Hinnom
 20. Romeins legerkamp in 70 na Christus
 21. Viaduct naar de Bovenstad
 22. Trap naar het stadsdal
 
Zo moet Jezus de stad hebben zien liggen, toen hij treurde over Jeruzalem:
"Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt". (Mattheüs 23 : 37 en Lucas 13 : 34).

Vanaf de Olijfberg (7) leidt een stenen brug (6) over het Kidrondal (17) naar de Tempel (2) die door Koning Herodes de Grote werd gebouwd op een breder gemaakte en opgehoogde heuvel (1).

Aan de voet van de Tempel lag het oudste gedeelte van de stad: de zogenaamde Davidsstad (3). Vanuit de Davidsstad kon men door twee poorten (4) via een paar tunnels en trappen op het tempelplein komen.

Die Davidsstad of Beneden-stad (5) was de wijk waarin de armen woonden en waar de kleine industrieën waren gevestigd. Deze lag ingeklemd tussen het Kidrondal (17) en het Stadsdal (18).

Vanuit het stadsdeel leidden verschillende trappenstraten naar de Bovenstad (8) die hoog op de heuvels ten westen van de tempel lag. Vanuit het Stadsdal kon men de tempel bereiken via een hoge trap (22) die uitkwam op het tempelplein.

Vanaf het tempelplein was de Bovenstad te bereiken via een brug over het Stadsdal (21). En het is aan te nemen dat de hogepriester van de tempel vaak van deze brug gebruik heeft gemaakt, want hij had zijn paleis in de Bovenstad.

Daar in die Bovenstad was ook het paleis van de Makkabeeën (9) en het paleis dat Herodes de Grote (10) voor zichzelf liet bouwen. Hoe groot zijn vertrouwen was in de bevolking van Jeruzalem blijkt wel uit het feit dat hij vlak naast zijn paleis drie sterke vestingtorens (11) liet bouwen.

De vrome Joden die vanaf de Olijfberg neerkeken op de stad moeten zich wel buitengewoon hebben geërgerd aan de stadions en aan het theater en de renbaan (12) die ook door Herodes en zijn nakomelingen werden gebouwd. Dergelijke zaken waren, naar het oordeel van de vrome joden: "een gruwel in de ogen des Heren".

Herodes de Grote heeft niet alleen de tempel laten bouwen, die de noodtempel gebouwd door Esra en Nehemia na de babylonische ballingschap moest vervangen, hij heeft ook de stad uitgebreid met een hele nieuwe wijk die in de dagen van Jezus bezet was door de Romeinse troepen, die van daaruit Jeruzalem in bedwang hielden en toezicht uitoefenden op alles wat er op het tempelplein gebeurde. (Handelingen 21 : 31).

Daar lag ook aan de voet van de tempel en in de schaduw van de burcht Antonia (15), het ziekenhuis Bethesda (16) gebouwd rondom een geneeskrachtige bron.
 
--------------------------
 
Er is een stad voor vriend en vreemde is een vrije vertaling van het lied Yerushalayim shel zahav (zie verderop hieronder).
 
Jerusalaim

Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal

Refrein
Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis

Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
Dat volk roept overal

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal
 
Lied 802:
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.
Here God wij zijn vervreemden
door te luistren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
 
De verwoesting van Jeruzalem en de herbouw van de Tempel De verwoesting van Jeruzalem en de herbouw van de Tempel
De verwoesting van de tempel en de herbouw volgens 2 Kronieken 36

De regering van Sedekia; de verwoesting van Jeruzalem
11Sedekia​ was eenentwintig jaar oud toen hij ​koning​ werd. Elf jaar regeerde hij in ​Jeruzalem. 12Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, zijn God, en boog het hoofd niet voor ​Jeremia​ toen die hem in opdracht van de HEER waarschuwde. 13Ook kwam hij in opstand tegen ​koning​ ​Nebukadnessar, die hem bij God trouw had laten zweren. Koppig en halsstarrig weigerde hij terug te keren naar de HEER, de God van Israël. 14Ook de ​leiders​ van de ​priesters​ en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel die de HEER in ​Jeruzalem​ ​geheiligd​ had.

15De HEER, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. 16Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn ​profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen. 17Toen stuurde hij de ​koning​ van de ​Chaldeeën​ op hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht in hun ​heilige​ tempel. Niemand werd gespaard; jonge mannen en vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan de ​koning​ uitgeleverd. 18En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote zowel als de kleine, liet hij naar ​Babel​ overbrengen, evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de ​koning​ en zijn raadsheren. 19Ze staken de tempel van God in brand en haalden de ​stadsmuur​ van ​Jeruzalem​ neer. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op. 20De mensen die aan het ​zwaard​ ontkomen waren, werden als ballingen naar ​Babylonië​ meegevoerd, waar ze de ​koning​ en zijn nakomelingen als ​slaven​ dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. 21Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van ​Jeremia​ had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.

Opdracht tot herbouw van de tempel
22In het eerste regeringsjaar van ​Cyrus, de ​koning​ van Perzië, ging in vervulling wat de HEER ​Jeremia​ had laten aankondigen. Hij zette de ​koning​ ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken:

23‘Dit zegt ​Cyrus, de ​koning​ van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in ​Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de HEER, hun God, en daarheen gaan.’
 
Een zilveren SHOFAR - rams' hoorn -- "JERUSALEM CORNU COPIAE" - hoorn van overvloed Een zilveren SHOFAR - rams' hoorn -- "JERUSALEM CORNU COPIAE" - hoorn van overvloed


De Sjofar wordt vaak genoemd in de Hebreeuwse Bijbel, de Talmoed- en rabbijnse literatuur . In eerste instantie, in Exodus 19, doet het hoorngeluid van een Sjofar die uit de dikke wolk op de berg Sinaï komt, de Israëlieten beven van ontzag.

De Sjofar wordt voornamelijk gebruikt op Rosh Hasjana en Yom Kippoer . Het wordt in synagogen geblazen om het einde van het vasten op Yom Kippur te markeren en bij vier specifieke gelegenheden geblazen in de gebeden op Rosh Hasjana.

In de tempel in Jeruzalem werd de Sjofar soms samen met de bazuin of trompet, gebruikt. Op nieuwjaarsdag werd de hoofdceremonie gehouden met de Sjofar, welk instrument in het midden werd geplaatst met aan weerszijden een trompet; het was de hoorn van een wilde geit en recht in vorm, versierd met goud aan het mondstuk.
Op vastendagen werd de hoofdceremonie gehouden met de trompetten in het midden en met een Sjofar aan elke kant. Op die momenten waren de Shofars, gebogen rammen horens en versierd met zilver bij de mondstukken. Op Yom Kippur van het jubileumjaar, werd de ceremonie uitgevoerd met de Sjofar op nieuwjaarsdag.

Tijdens de Ottomaanse en de Britse heerschappij van Jeruzalem mochten Joden de Sjofar niet laten klinken op de Westelijke Muur. Na de Zesdaagse Oorlog naderde de beroemde Rabbi Shlomo Goren de Muur en klonk de Sjofar. Dit feit inspireerde Naomi Shemer om een ​​extra regel toe te voegen aan haar lied "Jerusalem of Gold", zeggende: "Een Sjofar roept van de Tempelberg in de Oude Stad."
Dat is de reden dat de Sjofar op de foto's hier, de afbeelding van, en de naam Jeruzalem draagt.

In oudheid , de hoorn / ˌ k ɔːr n j ə k oʊ p i ə , ˌ k ɔːr n ə - / (van Latijnse Cornu copiae ), ook genoemd hoorn van overvloed.
 
Waar ligt Jeruzalem? Waar ligt Jeruzalem?
Waar ligt Jeruzalem?   

Mijn kleinzoon vroeg me op een dag
toen ik wandelde met hem:
"Opa, vertel me alstublieft,
waar ligt Jeruzalem?
Waar ligt, waar ligt
Jeruzalem?"
"Waar," zei ik, "ergens in een sjoel
met diep ontroerde stem
het 'Kol Nidrei' gezongen wordt,
daar ligt Jeruzalem.
Daar ligt, daar ligt,
Jeruzalem.

Waar het gezin dat sjabbes viert
in Bonn of Nottingham
zijn kippensoep in vrede eet
daar ligt Jeruzalem.

Ook waar men 't groot verdriet herdenkt
dat snap je later wel,
ook daar, Sam, ligt Jeruzalem,
maar niet,
maar niet in Israël."

Daar ligt, daar ligt
Jeruzalem.

Willem Wilmink
 
 
A silver "Jerusalem Cornu Copiae" (SHOFAR) A silver "Jerusalem Cornu Copiae" (SHOFAR)


In het lied van Jeruzalum hieronder wordt gezongen: "The shofar calls out loud on the Temple Mount"
 
Jeruzalem stad van goud Jeruzalem stad van goud

Yerushalayim Shel Zahav - Jerusalem of Gold

"Jerusalem of Gold" (Hebreeuws : ירושלים של זהב , Yerushalayim Shel Zahav) is een Israëlisch lied geschreven door Naomi Shemer . Het is ook het onofficiële volkslied van Israël, vaak in contrast met het officiële anthem Hatikva . Het originele lied beschreef het 2000-jarig verlangen van het Joodse volk ​​om naar Jeruzalem terug te keren; Shemer voegde een laatste couplet toe na de Zesdaagse Oorlog om de hereniging van Jeruzalem te vieren.
 

Yerushalayim shel Zahav (ירושלים של זהב)

Avir harim tsalul k'yayin
Vereiyach oranim
Nissah beru'ach ha'arbayim
Im kol pa'amonim

U'vtardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah
Ha'air asher badad yoshevet
Uvelibah - chomah

Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor
Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Aicha yavshu borot hamayim
Kikar hashuk reika
Veain poked et har habayit
Ba'ir ha'atikah

Uvme'arot asher baselah
Mealelot ruchot
Veain yoret el Yam Hemelach
B'derech Yericho

Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor
Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Ach bevo'i hayom lashir lach
Velach likshor k'tarim
Katonti mitse'ir bana'ich
Ume achron ham'shorerim

Ki shmech tsorev et hasfatayim
Keneshikat saraf
Im eshkachech Yerushalayim
Asher kulah zahav

Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor
Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor

Chizarnu el borot hamayim
Lashuk ulakikar
Shofar kore b'har habayit
Ba'ir ha'atikah

Ubamearot asher baselah
Alpai shmshot zorchot
Nashuv nared al yam hamelach
Bederech Yericho

Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor
Jerushalayim shel zavah
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor
 

Jerusalem of gold

The mountain air is clear as water
The scent of pines around
Is carried on the breeze of twilight
And tinkling bells resound

The trees and stones there softly slumber
A dream enfolds them all
So solitary lies the city
And at its heart - a wall

Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs
Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs

How the cisterns have dried,
The market place is empty
And no on frequents the temple mount
In the old city

Within the caverns in the mountains
The winds are howling
And no one descends to the Death sea
By way of Jericho

Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs
Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs

But as I sing to you, my city
And you with crowns adorn
I am the least of all your children
Of all the poets born

Your name will scorch my lips forever
Like a seraph's kiss, I'm told
If I forget thee, Jerusalem
Made all of gold

Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs
Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs

We have returned to the cisterns
To the market and the square
The Shofar rings out loud on the Temple mount Within the Old city

And within the caverns in the mountains
A thousand suns will glow
We'll take the Dead sea road together
That runs through Jericho

Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs
Oh, Jerusalem of gold,
and of light and of bronze,
I am the lute for all your songs
 
 
Jeruzalem platte grond Jeruzalem platte grond
Hieronder ziet u de platte grond van de oude stad van Jeruzalem tegenwoordig.
De klaagmuur bevindt zich ter plaatse van nummer 17.
De olijfberg bevindt zich op deze kaart aan de rechterkant.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten (daarna nog een keer erop klikken).Hieronder een nachtfoto van Jeruzalem vanaf dezelfde plaats bekeken.
De lichte plek (nr 17) op de foto is de plaats van de klaagmuur.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten (daarna nog een keer erop klikken).


 
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.