PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Informatieboekje NOACH wijkgemeente 2021 Informatieboekje NOACH wijkgemeente 2021

Aan alle leden van onze wijkgemeente NOACH en alle anderen met belangstelling voor onze activiteiten.

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Een nieuw informatieboekje waarin al onze activiteiten eens heel mooi bij elkaar gebracht zijn. Velen van u hebben er om gevraagd.
“Er gebeurt zoveel in onze gemeente, maar we weten vaak niet wat allemaal en wie het organiseert”.
Voor u ligt nu alweer de tweede versie, geheel herzien en weer actueel. Hier ligt het voor u compleet met namen, adressen en andere handige informatie om steeds paraat te hebben. Dit boekje zou niet misstaan in de buurt van uw telefoon of op een andere nabije plek. Wat u zelf maar handig vindt. Het is een boekje om te gebruiken, om u aan te melden voor een activiteit of omdat u nog een nuttige tip of een kritische opmerking kwijt wil. Het kan allemaal, het is een echt communicatie boekje Dat periodiek weer wordt aangevuld en vernieuwd.

 
De naam van onze gemeente is NOACH, omdat de locatie Noord en Oost  Almelo omvat en we belijden dat Christus onze Heer is
De Schel……
De naam van de kerkklok luidt: de SCHeL; het gaat om de vier hoofdletters: als de klanken ’s zondagsochtends naar de vier windrichtingen worden verspreid, en de gelovigen oproept te komen, klinkt als het ware: Samen Christus Horen en Loven.
 

Tijdens gemeenteavonden hebben we dikwijls gesproken over het bijzondere karakter van onze wijkgemeente NOACH. Nog eens kort de hoofdlijnen.
 
In de afgelopen jaren hebben wij als wijkgemeente aan twee belangrijke inspiratie-documenten gewerkt:
 1. Het onderzoek “Generatie X’, uitgevoerd door Gonneke Bennes
 2. Het profielontwerp zoals dat onder andere te lezen is in “met hart en ziel”,
 3. De Zoektocht van NOACH, deel 1: Vieringen
 
 1. De belangrijkste opbrengst en conclusie voor NOACH vanuit “Generatie X” is dat wij voluit inzetten op het verbinden van generaties. “Mooi grijs en nieuw groen” en alle generaties daartussen maken op vitale wijze onderdeel uit van onze wijkgemeente. Een hele opgave en uitdaging in een tijd van “ontgroening” van de (meeste) kerken.
 2. In “met hart en ziel” is onder meer dit thema verder uitgewerkt in het begrip van die warme en gastvrije herberg die wij willen zijn voor jong en oud, voor leden van onze gemeente en voor mensen buiten onze gemeente. Wij vragen niemand naar zijn afkomst of achtergrond maar heten een ieder welkom. Warmte en respectvolle ontmoeting als voelbare uiting en uitnodiging van Jezus Christus. Naar de woorden van Paulus “Geloof, Hoop en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde”. Vanuit onze gemeente maar ook van mensen, bezoekers van kerkdiensten buiten onze gemeente krijgen wij veelvuldig terug dat de warmte van de herberg op momenten ook zo wordt ervaren. Een punt van grote dankbaarheid. 
  Onze metafoor is de letter Bet , symbool voor: 
 • grond onder de voeten (het evangelie),
 • steun in de rug (voor elkaar),
 • dak en bescherming boven je hoofd ( een veilige herberg) maar tegelijkertijd
 • een open blik naar buiten (de wereld in).
 
 1. In onze “Zoektocht” hebben we uitgesproken dat “NOACH van de toekomst” aan 3 kenmerken “gekend” zal worden
  1. Het tijdloze verhaal. Onze prachtige boodschap moet in velerlei vormen doorverteld worden, in woord en taal, in beeld, in muziek en zang, in toneel  en dans voor alle generaties toegankelijk,
  2. Er is zorg voor leden van de gemeenschap in enge zin (binnen NOACH) en in brede zin (buiten NOACH, in de wijk,), de pastorale opdracht,
  3. Er is zorg en aandacht voor hen die steun nodig hebben, ook weer zowel binnen NOACH maar ook met een open blik naar mensen in nood, waar dan ook, de diaconale opdracht.
Op vele wijzen wordt nu reeds uitvoering gegeven aan deze kenmerken. Hartverwarmend en veelbelovend.

Zo hebben we ook drie profielen opgesteld. Over de wijze waarop we naar de vieringen kijken en ons wekelijks willen laten inspireren en binden. Over de wijze waarop we naar ons pastoraat kijken, de wijze waarop we naar elkaar en naar anderen willen omzien.
Over de wijze waarop we naar ons diaconaat kijken, het omzien en ondersteunen van mensen die het nodig hebben. Zo willen we met elkaar gemeente zijn en dat kunnen we niet ieder in z’n eentje maar wel allemaal samen. Daarbij willen we ook waar mogelijk aansluiten bij activiteiten om ons heen. Bijvoorbeeld in andere wijkgemeenten of andere kerken maar zeker ook in ons eigen wijkcentrum “De Schelf” waar ook zoveel georganiseerd wordt. 

Dat dit boekje de onderlinge band en de ontmoeting met elkaar en met anderen nog verder mag versterken, is de wens van de kerkenraad. 

Na alle beperkingen uit de periode van Corona aan ons allemaal nu de taak om onze activiteiten weer op te pakken. Dat zal ongetwijfeld nog wel enige tijd vergen maar gezien de veerkracht van onze gemeente verwachten we herstel van onze
kenmerkende dynamiek.

Voorzitter Kerkenraad NOACH
Rob Franken
Augustus 2021
 

U kunt het boekje openen en downloaden als pdf document. Klik daarom voor versie 2021 hier  om het boekje als pdf document te openen.

Dit boekje wordt aan iedereen verspreid via de actie Kerkbalans. Bent u geen ontvanger en wilt u dit boekje ook in uw bezit krijgen dan kunt u zich wenden tot:
het Scribaat, scriba.noach@pga-almelo.nl of bij de penningmeester van de Wijkkas NOACH, Dick van Harlingen, tel. 0620728745 of d.vanharlingen@kpnmail.nl
 
 
Activiteiten Activiteiten

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 
Activiteitencommissie
Beamteam
Bloemengroep
Diaconie
- diaconale vakanties
- oogstdag voor gewas
- boodschappenmand
- avondmaal thuis vieren
Fietsgroep NOACH
Gespreksgroep 1 - de bijbelgespreksgroep
Gespreksgroep 2 - boekbesprekingen
Gespreksgroep 3 - rond de veertig
Jihlava 
Jonge gemeente
- oppas
- NOACH Jong
- tussen wal en schip
- jeugdouderlingen
Kerkenraad in de gemeente NOACH
Kerkmuziek
Lectoren
Muziek in NOACH
Quiltgroep
Seniorenactiviteiten
Taizévieringen
Zanggroep Together
Tuinploeg NOACH
Website
Werkgroep Eredienst
Ons profiel “vieringen”
Ons profiel “diaconaat”
Ons profiel “pastoraat”

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De activiteitencommissie zorgt voor diverse activiteiten in de wijkgemeente en levert daarmee een bijdrage aan de onderlinge verbondenheid.

De commissie organiseert de volgende vaste activiteiten:
- De jaarlijkse winterwandeling in januari/februari met stamppottenbuffet
  (elders in dit boekje kunt u daar meer over lezen).
- Elk jaar in september de fietstocht met barbecue op startzondag

Daarnaast wordt de paasattentie en de versiering van de kerkzaal met Kerst door de activiteitencommissie verzorgd.

De activiteitencommissie probeert in samenwerking met NOACH-jong activiteiten te organiseren voor de gehele gemeente, jong en oud.

Contactpersoon is Marinka de Pijper, tel. 0546-866262, mailadres:marinka1265@gmail.com

BEAM TEAM
Het Beam Team NOACH verzorgt de visuele presentatie van de liturgie tijdens de erediensten. Het team bestaat uit 6 personen die bij toerbeurt de presentatie voorbereiden en presenteren. De voorbereiding gebeurt aan de hand van de door de voorganger vooraf opgestuurde liturgie en bij bijzondere diensten samen met de betreffende voorbereidingscommissie. De gebruikte software is Microsoft Powerpoint. Het team komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken door te nemen en nieuwe mogelijkheden te bespreken. Er wordt volop gebruik gemaakt van on-line mogelijkheden:
 • LiedboekOnline
 • www.DeBijbel.nl
 • Viadesk (digitaal kantoor)
 • DropBox
 • Kerkdienstgemist
 • LiveBeamer
   
Al onze (livestream) vieringen worden uitgezonden via “kerkdienst gemist”. Het BeamTeam is eigenlijk TV-Team geworden omdat de kerkzaal is verrijkt met een prachtige groot televisiescherm. Maar we houden de naam BeamTeam.

BLOEMENGROEP
In onze wijk NOACH is een groep dames actief die bij toerbeurt zorgt voor de zondagse bloemengroet. Er worden per zondag twee bloemstukjes gemaakt die na afloop van de dienst worden weggebracht door gemeenteleden. Ook maken ze voor bijzondere diensten een symbolisch schikking. Voorbeelden hiervan kunt u  bekijken op onze website. Als u ons wilt steunen met een financiële bijdrage kunt u een bedrag overmaken naar de wijkkas:

NOACH:NL73 RABO 0301 3434 03 met daarbij de vermelding “Bloemen fonds”.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Corrie Dijkstra tel. 0546 863449 of Ria van den Brink telefoon 06-36315405.

DIACONIE
BETEKENIS EN DOELSTELLING DIACONIE
De betekenis van diaconie is letterlijk: “dienst of ondersteuning”. De diaconie zet zich in op allerlei gebied binnen en buiten de kerk. De doelstelling van de diaconie bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds ondersteunt de diaconie de minderbedeelden in onze wijk en ver daar buiten (bijv. werelddiaconaat), anderzijds is de diaconie betrokken bij het seniorenwerk van de kerk in het algemeen.  Het betreft een seniorentocht in mei en een seniorenmiddag in november, bestemd voor 70 plussers en hun partners.

Diaconale vakanties 
Deze vakanties zijn bestemd voor ouderen en voor mensen met zorg (evt. met partner), voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. (“Hydepark”)

Oogstdienst voor gewas
Op deze zondag wordt bij alle 80 plussers en zieken een presentje bezorgd als teken van aandacht voor elkaar.

Boodschappenmand
De 'Stichting Boodschappenmand' is een project dat opgezet is door een aantal vrijwilligers, inwoners van de gemeente Almelo. De Stichting stelt boodschappenpakketten samen en levert deze met enige regelmaat af bij adressen die worden aangereikt door allerlei hulpverlenende instanties.
 
Heilig Avondmaal thuis vieren
Voor mensen die in de wijkgemeente NOACH wonen en aan huis gebonden zijn bestaat er de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren.
De thuisviering vindt o.a. plaats na afloop van de kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. De predikant en een diaken komen bij u thuis. U kunt zich opgeven bij de predikant of bij de diaconie.

Contacten
Wilt u meer weten over onze diaconie neemt u dan contact op met een van onze diakenen. Deze staan op het blad contactgegevens.

FIETSGROEP NOACH   Ga toch fietsen!!
Al weer enkele jaren bestaat de fietsgroep vanuit onze kerk. Meedoen kost geen geld, behalve dan voor thee, koffie of wat anders onderweg. We fietsen 30 à 35 km. per keer, een "voorfietser" zet een route uit en fietst zelf ook mee. Fietsen is gezond en gezellig en je praat nog eens met iemand anders. Meedoen is geheel vrijblijvend en kan voor de gehele PGA. Ben ben je een keer verhinderd, nou dan doe je op die dag niet mee. We starten steeds op donderdag om 10 uur of vrijdag om 13 uur. Dan zien we wel hoeveel er zijn en dan gaan we lekker fietsen. Wil je meedoen, meld je dan aan, aanmeldadressen staan hieronder. Dat aanmelden hoeft alleen voor wie nog niet eerder meedeed. Voor actuele data waarop we gaan fietsen verwijzen we graag naar onze website www.pga-noach.nl.
Aanmelden en inlichtingen per e-mail bij Beco Schaap, becoschaap108@gmail.com, tel. 06 - 15006016 en Guus Ardesch, e-mail:  genjardesch@gmail.com , tel. 0546 - 865396.

GESPREKSGROEP 1
Gesprekskring 1: De bijbelgespreksgroep.
Al jaren bestaat de bijbelgespreksgroep; de gespreksleider is ds. Harm Veltman. We komen een keer per maand samen op een dinsdagochtend van tien tot half twaalf ten huize van een der deelnemers.

Het Bijbelgedeelte dat besproken wordt gaat meestal over het onderwerp voor de komende kerkdienst. Het zijn altijd levendige, interessante en gezellige bijeenkomsten, maar het aantal deelnemers is slinkende en daarom zoeken we uitbreiding; alvast hartelijk welkom! Voor nadere inlichtingen: Alke Koster, tel. 0546 - 871842 en Beco Schaap, tel. 0546 863915.

gespreksgroep 2: BOEKBESPREKINGEN
Deze gespreksgroep bestaat al een aantal jaren en er zijn al heel
wat boeken besproken. Nu lezen we het boek : Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof.

De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. 
De belijdenis is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof. Hij wordt door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen erkend. De schrijvers hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan het besef dat de kerk één is.
Wat spreekt ons zelf nog aan in de woorden van de belijdenis en waar hebben we moeite mee. 
We komen thuis bij een van de deelnemers en lezen daarnaast ook nog telkens twee gedichten uit het Liedboek. 
Voor meer informatie en volgende bijeenkomsten kunt u terecht bij de predikant. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

GESPREKSGROEP 3: VEERTIG PLUS
Eens in de 2 maanden komen we bij elkaar bij één van de leden.

Het thema dat we 's avonds bespreken wordt door de leden zelf aangegeven in de vorige bijeenkomst.
Rond 20.00 uur is er koffie en thee. Uiterlijk 22.00 uur sluiten we af.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u terecht bij het scribaat.

JIHLAVA-STRIZOV
De werkgroep Jihlava is ontstaan in de jaren ‘70 vanuit de Grote Kerk, de Klokkenbelt (de latere Emmaüswijk) en na het samengaan van Emmaüs en Schelfhorst is de werkgroep nu onderdeel van de wijkgemeente NOACH. In eerste instantie werd de gemeente van Jihlava met goederen gesteund toen zij het heel moeilijk had in het communistische tijdperk.
Dat ligt nu natuurlijk anders. Op dit moment proberen we de zo in de loop der tijd ontstane vriendschapsbanden te onderhouden met de partnergemeente in de stad Jihlava en de kerkelijk daarmee verbonden plaats Strizov. We proberen zo goed en zo kwaad als dat kan (taalbarrière) om met elkaar van gedachten te wisselen op het gebied van geloofsvragen, maar ook ter versteviging van persoonlijke banden.
Op dit moment zijn er twee diensten per jaar waarin we dezelfde bijbelgedeelten lezen en dezelfde liederen zingen. De ene keer komt de voorganger uit Jihlava met een voorstel voor de inhoud van de dienst en de volgende keer de voorganger in Almelo.
Elke twee jaar vindt er een uitwisseling plaats. De ene keer is een aantal Tsjechen te gast in Almelo, de volgende keer gaat een aantal gemeenteleden uit Almelo naar Jihlava. We ervaren deze contacten als zeer waardevol en inspirerend. Als werkgroep vanuit de kerkenraad organiseren we die uitwisselingen, die sinds 1993 worden georganiseerd. Er zijn vele vriendschappen uit ontstaan tussen gemeenteleden van NOACH en onze partnergemeente in Jihlava.

JONGE GEMEENTE
Aan de jonge gemeenteleden is er binnen en buiten NOACH ook gedacht:

Oppas
Tijdens de kerkdiensten kunnen de allerjongsten (van 0 tot 4 jaar) bij de oppas terecht.


NOACH Jong
Elke 1e en 3e zondag van de maand om 10 uur komen jongeren van 12 tot 20 jaar bij elkaar om een dienst te vieren met eigen invulling. Vaste liturgie-onderdelen, zoals muziek, bijbelteksten, discussie en gebed, maar dan op een eigentijdse en open manier. Inhoudelijk elke keer anders.
Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de diensten voor jongeren. Zij kunnen ook naar de reguliere kerkdienst, waar ze zich tijdens de overdenking kunnen vermaken met boekjes en spelletjes. Er hangen speciale tassen met materiaal achter in de kerk.
Rond Kerst en Pasen organiseert NOACH Jong leuke activiteiten en levert een actieve bijdrage aan de feestelijke diensten. Voorbeelden zijn “Jongeren die Hongeren” en “de Gedachten van Jongeren” in de periode van Stille Week en andere hoogtijdagen.

Tussen wal en schip

Twee keer per jaar wordt er voor de leeftijdsgroep 18+ tot 30 jaar een laagdrempelige avond georganiseerd. Deze mensen zijn Jeugdkerk (allang) ontgroeid of zijn na verloop van tijd verder bij de kerk vandaan gedreven en hebben om diverse redenen niet altijd aansluiting met de rest van de gemeente. Er wordt van gedachten gewisseld op een gezellige, gastvrije plek, zonder vaste elementen, met meningen, bezwaren en ideeën. 
Jeugdouderlingen: Momenteel, februari2022, vacant.

KERKENRAAD IN DE GEMEENTE NOACH
Ouderlingen, diakenen en predikant vormen samen het bestuur van een gemeente. Er is geen hiërarchie, ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. Wij noemen dat de kerkenraad. Deze ambten steunen op een hele lange traditie. Al in de vroeg Christelijke kerk waren er diakenen, belast met o.a. de zorg voor de armen onder de gemeente. Ook werd de diaken geacht sociale misstanden aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Elementen die we nu nog steeds terugzien in het ambt. Daarom worden diakenen ook wel eens de "handen en voeten" van God genoemd, de dienaren, de doeners.
Het ambt van ouderling komt voort uit de in de Joodse en vroeg Christelijke kerken bekende rol van de "oudsten van het volk", met als hoofdtaak de pastorale zorg. Luisteren naar en praten met gemeenteleden zijn belangrijke eigenschappen. Ouderlingen worden daarom ook wel eens de ogen en oren van God genoemd.
Zeker binnen onze wijkgemeente waarin wij open willen staan voor iedereen die bij ons wil horen of bij ons wil vertoeven, ongeacht achtergrond en afkomst. Leest u er "met hart en ziel" nog eens op na op onze site. Luisteren naar de ander met voluit respect voor die ander is een grondhouding net zoals gebed om steun en troost en bespreekbaar maken van het evangelie.
De Hebreeuwse letter Bet laat het zo mooi zien: grond onder de voeten en een steun in de rug als hoofdtaken van de ouderling, een beschermend dak boven je hoofd en een open blik naar buiten als hoofdrollen van de ouderling. Samen één lichaam, één gemeente, samen NOACH.

KERKMUZIEK
In onze kerk is muziek een onlosmakelijk geheel van de geloofsbeleving. Het nieuwe liedboek vormt de basis voor de kerkzang. Nieuwe liederen hieruit worden zo nodig voor de dienst ingestudeerd .De gezongen liturgische onderdelen komen dan ook merendeel uit het nieuwe liedboek. Een vast onderdeel is meditatieve muziek na de overdenking. Incidenteel worden liederen uit andere bundels gebruikt en indien nodig via you tube. Voor de instrumentale begeleiding beschikt de wijkgemeente NOACH over een Vierdag pijporgel, een Estonia vleugel en slagwerk. Dit laatste wordt vooral gebruikt bij de gezinsdiensten. Het koor Together ondersteunt regelmatig de kerkzang. Naast de wekelijkse vieringen verzorgt de Werkgroep Muziek in NOACH een aantal concerten die op deze wijze een muzikale brug wil slaan tussen de kerkelijke- en burgerlijke wijkbewoners .

LECTOREN
Er is een groepje gemeenteleden actief als lector. Zij verzorgen wekelijks de schriftlezingen tijdens de kerkdienst. Bij bijzondere diensten zijn soms meerdere lectoren betrokken.
De groep wordt gecoördineerd door Agnes Tabak -Scholten.
tel.: 0546-864976

“Muziek in NOACH”
Inleiding en wat voorafging
Met grote meerderheid heeft de gemeente tijdens een van de gemeenteavonden in 2014 vastgesteld dat muziek voluit behoort tot de geloofsbeleving en de identiteit van onze wijkgemeente. Dit op voorstel van de kerkenraad waar dit ook een onbetwist item is. Conclusie mag dan ook zijn dat het de opdracht van de gemeente aan de kerkenraad is om bestaande en nieuwe wegen te bewandelen opdat muziek voluit klinkt. De kerkenraad heeft daartoe onder andere geconcludeerd dat er een breed samengestelde werkgroep moet komen om dit punt verder uit te werken.

Deze werkgroep bestaat uit,
 • Hans Klumpers              organisatie en contacten met zanggroep Together
 • Rob Franken                  algemene zaken en voorzitterschap
 • Susan van Harlingen     organisatie
De leidraad voor het werk van de werkgroep.
Er zijn 2 uitgangspunten voor NOACH waarbij het 2de uitgangspunt voor Muziek in NOACH leidend is.
 1. Versterking en verfijning van muzikale uitingen binnen de kerkdienst
  De kerkdienst staat centraal en muziek en zang staan in dienst van de viering. 
  Muziek en zang moeten thema en inhoud van de dienst versterken en ondersteunen. Daartoe bijvoorbeeld ook top 2000 vieringen.Gevierd in alle vrolijkheid wanneer er feestelijk gevierd mag worden, ingetogen gevierd wanneer de droefheid van het bestaan centraal staat.
 2. De muziek (of het concert) staat centraal: Muziek in NOACH
  De muziek staat centraal maar de boodschap klinkt er (steeds) in door. Dit laatste is voorwaarde om te organiseren vanonder de vlag van NOACH. We ontwikkelen een concertagenda langs de lijnen van het kerkelijk jaar.

  Voorbeelden van uitgevoerde concerten in wisselende bezettingen.
  1. Volkskerstzang
  2. Young Messiah
  3. Bevrijdingsconcert
  4. Scheppingsconcert
  5. Gedachtenisconcert

QUILTGROEP
De quiltwerkgroep van de wijkgemeente Noach heeft de afgelopen jaren quilts gemaakt voor een kindertehuis in Roemenië (via het Noordik).
Ook voor een opvanghuis in Hongarije voor tienermoeders en baby's (help Oost Europa).
Afgelopen jaar zijn  20  quilts gemaakt voor een opvanghuis van kinderen in Roemenië (via de stichting kleine kracht in Hengelo).
We komen de eerste en derde maandagmorgen  van de maand bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur in de kerkenraadskamer. Wilt u een keer komen kijken, dan bent u van harte welkom.
Misschien vindt u het zo leuk, dat u ons groepje komt versterken.
Het enige wat u moet kunnen is naden stikken naast het naaivoetje van de naaimachine. U mag ons natuurlijk ook steunen met een geldelijke bijdrage.
Wanneer u naaimachinegaren over heeft.... wij zijn er erg blij mee.
Ook de tussenvulling (fiberfil) moeten we kopen. Verder werken we met gekregen katoenen lapjes. Katoenen kinderstofjes zijn altijd welkom.

Contactpersonen zijn Emma Jansen (tel. 0546 862910) en Mieke van Bart (tel. 0546 473273) emailadres: miekevanbart@gmail.com

SENIORENACTIVITEITEN
Iedere maand is er een korte kerkdienst in Friso en Buurstede voor de bewoners en belangstellenden. Het is een dienst met zingen en een korte preek. Het is ook een uur voor ontmoeting en aandacht voor elkaar, na de dienst drinken we een kopje thee of koffie met iets lekkers er bij.
 
  • De dienst in Fris is elke 1ste vrijdag  van de maand m 15.00 uur; contactpersoon is Alie Schaap, tel. 06 27325240
  • De dienst in Buurstede is iedere 2de  vrijdag van de maand, ook om 15.00 uur; contactpersoon is Riet Schippers, tel. 0546 867040.
  • Iemand die moeilijk zelfstandig kan komen, kan worden opgehaald.

In de maand mei hebben we elk jaar een gezellig uitstapje met de bus voor de senioren 70+, een verrassingstocht met koffie en gebak en een broodmaaltijd of diner.

En in de herfst wordt er een gezellige middag voor de 70-plussers georganiseerd, met aan het eind een heerlijke broodmaaltijd.

TAIZÉVIERINGEN
Twee keer per jaar organiseert een kleine groep gemeenteleden een zogenaamde Taizéviering, veelal in een zondagochtenddienst.

In de Taizévieringen proberen we de sfeer te benaderen van de vieringen zoals die drie keer op een dag worden gehouden in de internationale oecumenische kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé.
In deze kloostergemeenschap komen het hele jaar door duizenden jongeren vanuit de hele wereld samen om zich een aantal dagen te bezinnen.

Een belangrijk kenmerk van de vieringen zijn de liederen die langere tijd worden herhaald. Zingen is een vorm van bidden, één van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God.
Er zijn enkele Bijbellezingen, er worden gebeden gezegd.
En tussen dat alles door is het stil, om datgene wat er werd gezegd en gezongen te overdenken.

De kerk is tijdens die bijzondere vieringen ook aangepast aan de sfeer van Taizé d.m.v. veel kaarslicht en grote oranje doeken, die het vuur van de Geest symboliseren.

Twee keer per jaar…, momenten van bezinning in deze vieringen vol muziek en stilte……. Ervaringen die je diep kunnen raken.
Fijn, dat de wijkkerkenraad deze ruimte schept.

Namens de Werkgroep Taizévieringen
Henriët Veenstra-Looms

TOGETHER
Is zingen ook uw / jouw hobby? …… Kom dan eens kijken bij een repetitie van Together en maak kennis met onze enthousiaste dirigent, Frank den Bakker, en met onze zangers en zangeressen. Iedere woensdagavond (van september t/m april) van 18:45 - 20.15 uur zijn we te vinden in de kerkzaal van NOACH. Ons kerkelijk repertoire is breed: Voor elk wat wils.
Het repertoire wordt regelmatig uitgebreid.
Meerdere keren per jaar houden we een extra lange repetitie waarin er veel aandacht geschonken wordt aan het scholen van de stemmen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met de voorzitter:
Hans Klumpers, tel. 0546 - 499686; 06 - 42165138 mailadres h.klumpers@canisius.nl
Tot ziens bij Together!!!


TUINPLOEG NOACH
Jazeker, NOACH heeft een serieuze tuinploeg.
De bakken die aan het kerkgebouw vast zitten, moeten wel onderhouden en verzorgd worden. Doe je dat niet, dan wordt het een chaos en vanuit een chaos is het heel moeilijk om zo’n organisatie als NOACH draaiende te houden!
De ploeg bestaat uit vijf enthousiaste tuinlieden. Elke tweede zaterdag van de maand komen we bij elkaar om de bakken, het toegangspad bij de klok en de eerste meter aan de oostkant netjes te houden.
We zijn met tien personen als ploeg, maar door de activiteiten van ieder zijn er per keer ongeveer vier of vijf aanwezig en dan proberen we de klus in anderhalf uur te klaren.
Omdat onze activiteit samen is met die van de oud papier ploeg, is het vaak gezellig en is er koffie!
Een ploeg van vijf personen is aan de smalle kant, kan een keer iemand niet, blijft er al weinig over. Graag willen we de ploeg uitbreiden tot 10 personen. Meld u zich aan via het onderstaande adres?
Mocht u zin hebben om mee te doen in deze zeer nuttige ploeg, heeft u nuttige tips of ideeën, meldt u zich dan bij de coördinator van de tuinploeg: Henk van den Brink, tel. 06 - 52 543 101 of per mail: henk@famvandenbrink.net

WEBSITE
Op onze website www.pga-noach.nl vindt u alle informatie over onze wijk NOACH.
U krijgt een beeld van wie wij zijn en waarvoor wij staan. Er staan actuele zaken vermeld zoals de kerkdienst van de eerstvolgende zondag en de zondagsbrief. U kunt zich zelfs (kosteloos) abonneren op de digitale zondagsbrief via de website. Ook treft u er de agenda aan van alle activiteiten en vergaderingen. Er is korte berichtgeving vanuit de kerkenraad. Verder zijn alle secties vermeld, en u treft er activiteiten aan van alle groepen die binnen onze wijkgemeente actief zijn. Ook voor onze jeugd is er informatie over de aanstaande jeugdkerk en over Noach-jong. Wilt u een kerkdienst thuis volgen dan vindt u in de rechterkolom de link daarvoor. Dit is de kolom Actueel; hier vindt u nieuws en actuele zaken. Ook het Wijknieuws dat in Kwintet verschijnt kunt u lezen via deze kolom. U kunt op de website ook foto’s bekijken van bijzondere gebeurtenissen. Mail: webmaster.noach@pga-almelo.nl

WERKGROEP EREDIENST
Kerk zijn is naast de warme gemeente van mensen die NOACH is, ook de eredienst op zondag en feestdagen. De liturgie (datgene wat gebeurt in de dienst), is wat we samen doen: vieren, gedenken, lezen, luisteren, bidden, zingen, stil zijn, staan. Maar ook dopen en brood en wijn delen.

De werkgroep eredienst houdt zich bezig met alle aspecten van de eredienst, waarbij we steeds op zoek zijn naar een balans tussen het behouden van tradities en vernieuwing. Daarbij willen we zo veel en zo goed mogelijk tegemoet komen aan alle behoeften, wensen en smaken van de gemeenteleden en de gasten.
De werkgroep adviseert de Kerkenraad en organiseert bijzondere diensten.


Contactpersoon:
Henriet Veenstra-Looms
tel. 0546 - 862908
mail: jetlooms49@gmail.com
 

Ons profiel “Vieringen”

Langs onderstaande lijnen en bronnen zoeken we invulling van het nieuwe
pastoraat inzake de Vieringen. Vanuit deze rijke bagage willen we onze
vieringen vorm en inhoud geven.

1. Inspirerende prediking waarbij lengte en duur ondergeschikt zijn aan kracht
    en inhoud.
2. Inspiratie puttend uit de volle breedte van de bagage van NOACH, tussen
    de “taal van de Bijbel” en de “tale 2021”.
    o Bijbel, liedboek, woorden en beelden uit andere geloofsgemeenschappen
    als Taizé, het brede spectrum van onze eigen PKN maar ook van andere
    PC kerken, de RK-kerk maar daarnaast ook hedendaags uit moderne
    maar inhoudrijke taal, beeld, kunst, lied en muziek, wereldwijd.
    Wij zoeken de inspiratie graag uit vele bronnen.
3. Vieringen zijn steeds afgestemd zowel op de bezoekers in de kerk als
    de kijkers en luisteraars thuis, met elkaar verbonden door een symbolische
    rode draad van warmte, genegenheid en liefde.
4. Vieringen zijn afgestemd op de “drie-generatie-gemeente” die we willen
    zijn, inspirerend voor jong en oud.
5. Steeds weer uitdragend de symboliek van de Bèt
Onze metafoor is de letter Bet , symbool voor: 

 o Grond onder onze voeten, het evangelie
 o Steun in de rug, evangelie en mensen om je heen
 o Een veilig dak boven je hoofd, jezelf kunnen zijn
 o Een open blik, naar buiten, de samenleving in

6. Kerkgangers in kerk en thuis worden bemoedigd, gesteund, getroost en
    gesterkt in hun geloofsleven, zij gaan met nieuwe energie de week in en
    komen graag terug
 

Ons profiel “diaconaat”

       1. Er “zijn” voor alle gemeenteleden.

a. Financiële ondersteuning voor de minder bedeelden in onze NOACH wijkgemeente
b. Materiële ondersteuning; helpen met vinden of aanschaf van huismeubilair, witgoed, fiets,……….
c. Sociale ondersteuning; helpen met zoeken naar oplossingen; bezoeken van gemeenteleden, vooral de ouderen.
 
 1. Er “zijn” voor de wereld.
a. Zending, werelddiaconaat en missie
b. Dorcas
c. Soberheid Actie rond Pasen; doel ism de jeugd vaststellen
d. Dag van de mantelzorger
 
 1. Opvangen van de “signalen” uit de wijk, met ondersteuning van:
a. Voorganger/predikant/pastoraat
b. Kerkenraad/werkgroepen/kosters
c. Contactpersonen/coördinatoren
d. Gemeenteleden                      
e. Maatschappelijke organisaties
 
 1. Organisatie van specifieke activiteiten; (met taken voor voor voorganger)
a. Seniorentocht
b. Seniorenmiddag
d. Oogstdienst- dankdag
e. Vakanties;  voor specifieke doelgroep; o.a. Nieuw Hydepark
f.  Auto Kerkgang
e. Boodschappenmand
 
 1. Medewerking aan de kerkdiensten
a. Collecteren
b. Avondmaal   
c. Inzet bij “bijzondere” diensten
 
 1. Vernieuwing
a. Meedenken en initiëren van nieuwe vormen van vieren. (zie “nieuwe vormen van vieren”)
b. vormen van avondmaalsviering,  vormen van collecteren, projecten.
 

Ons profiel "pastoraat"

INHOUD EN BETEKENIS PASTORAAT: kernwaarden

Omzien naar elkaar als opdracht
Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar.
Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.
 
Een taak voor iedereen
Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en diakenen én gemeenteleden. Ieder christen is geroepen om om te zien naar de ander.
 
Een opmerkzame houding
Dat vraagt een opmerkzame houding, ook jegens elkaar. Het mag niet voorkomen dat iemand de kerkdienst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet voorkomen dat mensen wegblijven uit kerkdiensten of van andere activiteiten van de kerk, zonder dat dat door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.
 
Aandacht
Wij leven tegenwoordig in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.
 
Spontaan en georganiseerd
Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het erom dat de mensen van de kerk initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door gemeenteleden maar ook door predikanten, ouderlingen en kerkelijk werkers.
Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft en wil dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie er voor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.

NOACH Jong
Binnen NOACH Jong zijn we elkaars ogen, oren en schouders. Zowel tijdens de live contactmomenten als via communicatievormen als Whatsapp wordt er met elkaar gedeeld en is er veel onderlinge betrokkenheid. In bijzondere situaties of gebeurtenissen, maken de jeugdouderlingen dit bespreekbaar met de jongeren. Dit varieert van het slagen of zakken voor eindexamens tot moeilijke, verdrietige thuissituaties of gebeurtenissen op school. NOACH Jong, met de jeugdouderlingen als eerste aanspreekpunt, is veilig en benaderbaar.
--------------------

Augustus 2021
NOACH Protestantse Gemeente Almelo
Binnenhof 51-53, 7603 KH Almelo, 0546 871908
NL73 RABO 0301343403


 
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.