PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Sectie functioneren Sectie functioneren

Het functioneren van de secties in NOACH.
Dit document dient ter ondersteuning van predikant, ambtsdragers en vooral de coördinatoren in de secties. Het bevat afspraken met betrekking tot taken en organisaties in de secties.
De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van dit document ligt bij de kerkenraad. . Jaarlijks dient het document opnieuw te worden geactualiseerd, zodat we verzekerd zijn van een goed draaiend systeem.

NOACH

De NOACH wijkgemeente is opgedeeld in 11 secties. Zie bijgaande plattegrond.Uitgangspunten bij de sectie indeling:
 • Iedere sectie heeft in principe een ouderling, een diaken en een coördinator. Daar waar dat niet het geval is worden taken doorgeschoven.
 • Sectie overstijgend zijn de predikant, de geestelijk verzorgster en de uitvaartleidster.
 • Sectie 4 is het buitengebied. Dit betreft gemeenteleden die buiten de wijk wonen, maar die aangegeven hebben bij NOACH te willen blijven.
 • Sectie 5 is Buurstede, Eugeria en de Klokkenbelt
Secties
Iedere sectie heeft een coördinator die wordt ondersteund door contactpersonen/ bezoekdames/heren en of postbezorgers.

Taken coördinator
 • organiseert het sectieberaad minstens één keer per jaar. Deelnemers zijn contactpersonen/ bezoekdames/heren en postbezorgers, ouderling en diaken. Hij/zij speelt, indien nodig, zaken  door aan ouderling, diaken, pastoraal werker of predikant.
 • aansturen van bezoekwerk in de sectie en verwerkt deze in LRP (of laat verwerken)
bijv. bezoeken van nieuw ingekomen;
 • doet zo nodig zelf ook bezoekwerk
 • neemt deel aan het coördinatorenoverleg (kerkenraad organiseert deze minimaal 1x per jaar)
 • regelt in overleg met de ouderling en contactpersonen de “groothuisbezoeken” en zorgt dat de uitnodigingen hiervoor worden bezorgd en ook weer worden opgehaald.
 • regelt de bezorging van post in zijn/haar sectie

Bezoeken in de secties
Bezoekwerk wordt gedaan door:
 • Contactpersonen/ bezoekdames/heren en of postbezorgers.
 • Geestelijk verzorger: sectie 1 tot en met 5
 • Uitvaartbegeleider:    sectie 6 tot en met 11
 • Ouderling/Diaken
 • Predikant
Wie krijgen bezoek?
Het signaleren van gemeenteleden die behoefte hebben aan een bezoek of gesprek, is en blijft lastig.
Hoe krijgen we duidelijk wie er bezocht dienen te worden?
 1. De vraag komt van betrokken zelf.
Dat kan via de coördinatoren, contactpersonen, predikant, geestelijk verzorgster Tieska of uitvaartbegeleidster Rosalinda, kosters, ambtsdragers en gemeenteleden
Op daarvoor bestemde formulieren ( bijv. actiekerkbalans) kunnen gemeenteleden aangeven of ze bezoek willen.
 1. Opgevangen signalen.
Gebruik maken van contactmomenten met gemeenteleden.
 1. Bij bezorgen van post. Bezorgers vragen om de post af te geven. Hierbij proberen signalen op te vangen en deze door te sluizen naar coördinator van hun sectie of naar Tieska/Rosalind
 2. Bij bezorgen van bloemen. Het bezorgen van bloemen bij de kroonjarigen, huwelijksjubilea, bloemgroet op zondag zijn ook momenten om na te gaan of bezoek gewenst is.
 3. Ontmoeting met gemeenteleden. Het koffiedrinken op zondag, de seniorenbijeenkomsten, de startzondagen zijn ook momenten om signalen op te vangen.
N.B.     Het  Meulenbelt hoort bij de NOACH wijk (sectie 3). Tieska en Rosalinda brengen daar bezoeken. Dominee Marianne Benard – Boertjes verzorgt daar de pastorale zorg.
In onderling overleg vindt afstemming plaats en worden afspraken gemaakt.

N.B.     De bezoekregeling geldt niet alleen voor ouderen!!!!!

Registratie van de bezoeken
De registratie van de bezoeken dient altijd te gebeuren.
Daar waar in het verleden gebruik werd gemaakt van een kaartenbak per sectie wordt dit nu in het LRP gedaan.
LRP staat voor Landelijk Registratiesysteem Protestantse gemeenten
Dit is de ledenadministratie voor o.a. NOACH. Je moet geautoriseerd worden om in het LRP te kunnen en notities te maken. Het Kerkelijk Bureau verstrekt deze rechten in de vorm van een sleutel of een app.

Coördinatoren van iedere sectie hebben deze rechten. Let wel, alleen voor de eigen sectie!
Naast de mogelijkheid om na te gaan welke gemeenteleden in de sectie wonen, wordt LRP ook gebruikt om bezoeken te registreren.
Tieska en Rosalinda hebben toegang tot alle secties! Ze registreren zelf hun bezoeken.
Klaas Dalmeijer doet de ledenadministratie voor de wijk NOACH en kan bij alle secties. Hij gebruikt deze om mutaties bij te houden.

De bezoeken in de sectie worden gedaan door de coördinator en de contactpersonen. De contactpersonen geven de datum en doel van bezoek door aan de coördinator. De coördinator registreert de bezoeken in LRP. Indien de coördinator de bezoeken zelf liever niet registreert dan kan hij/zij dit laten doen door Tieska of Rosalinda. Zij verwerken het dan. Zo blijft het overzicht compleet.
N.B. Privacy gevoelige informatie wordt niet in LRP vermeld.
Deze kan zo nodig wel gedeeld worden met Tieska of Rosalinda of met een ambtsdrager.

N.B. De ouderlingen en diakenen hebben in principe geen rechten(sleutel) om in het LRP te registreren.

Verjaardagfonds
Coördinatie:
Sectie 1 t/m 5 ; Roelie Kok           
Sectie 6 t/m 11; Elly Hammink  
 • Verjaardagskaart.
Alle gemeenteleden ontvangen een verjaardagskaart.
Deze worden nu door Elly Hammink samen met een aantal andere dames gemaakt.
Het zelf maken van de kaartjes stopt. Er is nog een half jaar voorraad. Dit wordt vervangen door een kaart  met een foto van het liturgisch bloemstuk. Dick van Harlingen regelt dit.
Theo Bennes is gestopt met kaarten voor de jeugd! Oplossing wordt gezocht.
Deze kaartjes worden in de secties bezorgd door:
                         dhr. op den Dries (1)
                         Gerry Janssen (2 en 3)
                         Alie Schriemer/Gerlof Borger/Rimmy Bennink(4)
                         Klaske Joostema/Riet Schippers (5)
                         Cees van ’t Hoog (6 t/m 11)
 • Giften voor verjaardagfonds.
In het verleden werden zakjes verstrekt waar de gift ingedaan werd. Deze werden later weer opgehaald. In verband met Corona gebeurt dit niet meer!
Nu zit bij het kaartje een bankrekeningnummer waar het geld naar overgemaakt wordt. Dit blijft gehandhaafd ook na Corona.  De opbrengst, is gebleken, is tevens hoger.
 • Kroonjarigen.
Kroonjarigen in de wijk krijgen bezoek met een bloemetje.
Kroonjarigen van 75 tot en met 90  ontvangen elke 5 jaar een bloemetje ter waarde van € 10,00. Vanaf 90 jaar ontvangen ze elk jaar een bloemetje ter waarde van € 10,00. Voor kroonjarigen van 100 jaar en ouder mag het bedrag dat besteed wordt hoger zijn!
In sectie 1t/m 5 worden de bloemetjes bezorgd door degene die ook de kaarten bezorgd.
Voor sectie 6 t/m 11 regelt Elly Hammink de bezorging.
 • Adressen:
Roelie Kok maakt gebruik van het LRP (ledenbestand) en haalt hier de namen uit.
Elly Hammink maakt deels gebruik van de kaartenbak en probeert zo goed en kwaad als het kan deze up-to-date te houden. Ze krijgt eens per maand een uitdraai van alle jarigen van Klaas Dalmeijer. Hij haalt deze uit het LRP. Elly zoekt hier zelf de kroonjarigen uit.
 • Vermelding in de zondagsbrief van kroonjarigen
In de Zondagsbrief vermelden van naam, adres, en geboortedag. Gemeenteleden kunnen dan een kaartje sturen of anderzijds er aandacht aan besteden. Leeftijd niet ivm privacy.


Rouw(na)zorg
Als bekend is dat iemand ernstig ziek is, en de kans op overlijden groot, wordt bezoek vaak op prijs gesteld. Voor de uitvaartbegeleiders is dat contact belangrijk, omdat ze deze familie spreken en enigszins leert kennen. De uitvaart wordt dan persoonlijker.
Het uitvaartteam, met Tieska en Rosalinda en ds. J Wegerif, bezien hoe de rouwnazorg het best kan worden verdeeld en wie daarbij betrokken worden.
Afspraak is dat nabestaanden een jaar lang iedere maand bezoek kunnen krijgen vanuit de kerk door de predikant, voorganger, uitvaartteam afgewisseld met ambtsdragers en contactpersonen.
Er moet door degene die de rouwdienst geleid heeft gevraagd worden of de nabestaande behoefte heeft aan een maandelijks bezoek en dit op prijs zou stellen. Zo ja, dan maakt de uitvaartbegeleider(ster) een schema voor deze rouwnazorg met daarin ook de ambtsdragers en of bezoekdames/heren.
Het gaat vooral om aandacht. Andere vormen kunnen zijn een telefoontje, berichtje of kaartje.
De bezoeken van rouwnazorg registreren in LRP.

De (nabestaanden) van overledenen altijd noemen in de Kerkenraadsvergadering!
Zo bereiken we ook de families die geen kerkelijke uitvaart hebben gehad of waarbij de uitvaart door een uitvaartbegeleider, die niet bij NOACH hoort, is gedaan.
              
N.B.
In secties waar in de loop der jaren een systeem ontwikkeld is dat enigszins afwijkt van bovenstaande kan, mits de uitkomst het zelfde blijft, dit op de dezelfde manier doorgaan.


Regeling voor de verzorging van representaties (aangepast 8 juni 2022)
De ouderlingen, contactpersonen en diakenen verzorgen regelmatig representaties, attenties in allerlei vormen en op diverse bijzondere momenten.
Om te voorkomen dat verschillende bedragen worden gehanteerd door onze ambtsdragers en contactpersonen, willen wij u hierbij richtbedragen geven die u kunt aanwenden voor de attenties c.q. representatiekosten:
 
 • nieuw ingekomen gemeenteleden van buiten de stad:                        €  10,00
 • voor een attentie bij een huwelijk                                                     €  25,00
  (mits de gemeenteleden u van hun huwelijk op de hoogte stellen):               
 • voor alle huwelijksjubilea (mits de gemeenteleden u van dit jubileum
  op de hoogte stellen):                                                                     €  25,00
 • bij een geboorte bij één van onze gemeenteleden:                             €  15,00
 • kroonjarigen ontvangen via het verjaardagfonds een bos bloemen       €  10,00
  tot een waarde van: (Zie ook de note onderaan deze pagina)                                                                                            
 • zieken ontvangen als basis de bloemen uit onze dienst.                      €   20,50
  Indien de ziekte langer dan 2 maanden duurt, dan  kan bijvoorbeeld
  een fruitmand gekocht worden:                                                                           

De bedragen dienen als richtlijn, zo veel als maar mogelijk, te worden aangehouden.
Het kan voorkomen dat, als gevolg van het jaargetijde, de representatie duurder uitvalt.
Graag dan even vooraf overleg met de penningmeester van de Wijkkas.

Kroonjarigen ontvangen vanaf 75 jaar een attentie c.q. bloemetje tot een waarde van € 10,00.
Vervolgens ontvangen ze vanaf hun 80ste, 85ste, 90ste verjaardag een bloemetje ter waarde van € 12,50.
Gemeenteleden vanaf 91 jaar krijgen elk jaar een bloemetje ter waarde van 10,00 euro.

Graag verzoek ik u om alle contactpersonen op de hoogte te brengen van de regeling die
wij met Reinerink bloemen in het Winkelcentrum Schelfhorst getroffen.
Men geeft de naam op en ten behoeve van wie de aankoop wordt gedaan.
Beide namen komen daarna op de factuur van Reinerink.
Iedere maand stuurt Reinerink een nota, met overzicht, waarop wij 10% korting krijgen.

Diegenen die aankopen doen die ten laste gebracht gaan worden van de wijkkas, dienen deze
te declareren via een declaratieformulier voorzien van de aankoop bon(nen).
Indien men op dit declaratieformulier het bank- of gironummer vermeldt, wordt het bedrag per omgaande aan hen overgemaakt.
Declaratieformulieren liggen op de informatiekast in de gang van het Wijkcentrum naar onze kerkzaal.

De penningmeester van de PGA Wijkgemeente NOACH.  Dick van Harlingen.
                                              

Protestantse Wijkgemeente NOACH

Penningmeester Wijkkas

D. van Harlingen
Hackfort 15, 7608 MK  Almelo
Tel.: 0546 492414 of 06 20728745.

Declaratieformulier PGA NOACH:

Ondergetekende:

De specificatie van de gemaakte kosten treft u hieronder aan.

Bloemencontactpersoon *   Bloemen bloemengroet*          €………………

Attenties en representaties in het kader van Pastoraat       €………………

Onkosten Scriba, drukwerk *  postverzendingen *             €………………

Drukwerk */Zondagsbrief */Liturgieën*                            €………………

Kerkendienst(en)/Gemeente zondag*                               €………………

Orgel en/of pianospel tijdens kerkdiensten c.q. uitvaart.     €……………..
Data:………………   
  
Verzorging van uitvaart/begeleiding *                               €………………

Kosten Kerkenraad                                                          €………………

Kosten verjaardagsfonds                                                  €………………

Jeugdactiviteit*/Jeugdwerk */Jeugdkerk*/Kinderdnst*        €………………

Omschrijving andere besteding(en):_______________       €………………
    
                                                              Totaal bedrag    €……………
             
Ondergetekende verzoekt u het bedrag over te maken op
IBAN bankrekeningnr.:................................................

IBAN girorekeningnr :…..……………………............

Handtekening voor akkoord betaling penningmeester PGA NOACH:
                                                                                                                     
Almelo, dd.: ………………….

Kasbehandelingnummer:…………………………….

Bankafschriftnummer:………………………………..

Girorekeningafschriftnummer:……………………… Afgehandeld de Penningmeester Wijkkas:


Contactgegevens voor de secties (april 2022)

sectie

functie

bemensing

telefoon

e-mail

1
ouderling
diaken
coördinator
vacant
vacant
Dicky Kuipers


0546490385


kuipersafbouw@gmail.com

2
ouderling
diaken
coördinator
vacant
vacant
Gerry Jansen


0657012662


jansengg@hotmail.nl

3
ouderling
diaken
coördinator
Ali van ‘t Rood
Frida Wessels
Jenny Westerdiep
0546867776
0623231455
0546492954
avantrood@hotmail.com
steefenfrida@gmail.com
jenny.westerdiep@hsi.nl

4
ouderling
diaken
coördinator
vacant
Inge Baarssen
Ali Schriemer

0547381815
0644494951

ingebaarssen@hotmail.com
ali.schriemer@gmail.com

5
ouderling
diaken
coördinator
vacant
vacant
Riet Schippers
(samen met sectie 3)


0546867040
 


riet.schippers@caiway.nl

6
ouderling
diaken
coördinator
vacant
vacant
Henk Veneman


0546868084


henkveneman@gmail.com

7
ouderling
diaken
coördinator
vacant
vacant
Cees van ‘t Hoog


0546862854


cenrvanthoog@gmail.com

8
ouderling
diaken
coördinator
Nannie Dalmeijer
Ton van Manen
Beco Schaap
0546867455
0546865284
0615006016
kenndalmeijer@gmail.com
avanmanen@caiway.nl
becoschaap108@gmail.com

9
ouderling
diaken 1
diaken 2
coördinator
vacant
Margriet Slettenhaar
Sandra van Dorsten
Wim Dijkstra

0649740127
0619073964
0546862761

margrietslettenhaar@hotmail.com
vandorstenaam@gmail.com
Wim@wdykstra.nl

10
ouderling
diaken
coördinator
           vacant
Alie Schaap
Marinka de Pijper

0627325240
0618121971

alieschaapgroen@gmail.com
marinka1265@gmail.com

11
ouderling
diaken
coördinator
vacant
Maarten Rotteveel
Maarten Rotteveel

0642573395
(waarnemend)

m.rotteveel@tele2.nl
verjaardagfonds

1-5
 
Roeli Kok

0615135466

gerritroeli@gmail.com

6-11
 
Elly Hammink

0546861023

ejhammink@outlook.com
pastorale ondersteuning

1 -11

predikant

ds. J. Wegerif

0648245607

ds.wegerif@xs4all.nl

1-5

geestelijk verzorger

Tieska Knotter

0546861589

tieska.knotter@xs4all.nl

6-11

uitvaart-begeleider

Rosalinda van Loon

0610092776

rosalindavanloon@gmail.com

 
terug
 
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.