PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Informatieboekje NOACH wijkgemeente Informatieboekje NOACH wijkgemeente
Aan alle leden van onze wijkgemeente NOACH en alle anderen met belangstelling voor onze activiteiten.

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Een nieuw informatieboekje waarin al onze activiteiten eens heel mooi bij elkaar gebracht zijn. Velen van u hebben er om gevraagd. “Er gebeurt zoveel in onze gemeente, maar we weten vaak niet wat allemaal en wie het organiseert”. Hier ligt het voor u compleet met namen, adressen en andere handige informatie om steeds paraat te hebben. Dit boekje zou niet misstaan in de buurt van uw telefoon of op een andere nabije plek. Wat u zelf maar handig vindt. Het is een boekje om te gebruiken, om u aan te melden voor een activiteit of omdat u nog een nuttige tip of een kritische opmerking kwijt wil. Het kan allemaal, het is een echt communicatieboekje dat elk jaar weer wordt aangevuld en vernieuwd
Tijdens gemeenteavonden hebben we dikwijls gesproken over het bijzondere karakter van onze wijkgemeente NOACH. Nog eens kort de hoofdlijnen.
 
In de afgelopen jaren hebben wij als wijkgemeente aan twee belangrijke inspiratie-documenten gewerkt. Het onderzoek “Generatie X”, uitgevoerd door Gonneke Bennes en het profielontwerp zoals dat onder andere te lezen is in “met hart en ziel”.

De belangrijkste opbrengst en conclusie voor NOACH vanuit “Generatie X” is dat wij voluit inzetten op het verbinden van generaties. “Mooi grijs en nieuw groen” en alle generaties daartussen maken op vitale wijze onderdeel uit van onze wijkgemeente. Een hele opgave en uitdaging in een tijd van “ontgroening” van de (meeste) kerken.

In “met hart en ziel” is onder meer dit thema verder uitgewerkt in het begrip van die warme en gastvrije herberg die wij willen zijn voor jong en oud, voor leden van onze gemeente en voor mensen buiten onze gemeente. Wij vragen niemand naar zijn afkomst of achtergrond maar heten een ieder welkom. Warmte en respectvolle ontmoeting als voelbare uiting en uitnodiging van Jezus Christus. Naar de woorden van Paulus “Geloof, Hoop en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde”. Vanuit onze gemeente maar ook van mensen, bezoekers van kerkdiensten buiten onze gemeente krijgen wij veelvuldig terug dat de warmte van de herberg op momenten ook zo wordt ervaren. Een punt van grote dankbaarheid.
Onze metafoor is de letter Bet , symbool voor:
• grond onder de voeten (het evangelie),
• steun in de rug (voor elkaar),
• dak en bescherming boven je hoofd (een veilige    herberg) maar tegelijkertijd
• een open blik naar buiten (voor mensen die steun    nodig hebben).

Zo willen we met elkaar gemeente zijn en dat kunnen we niet ieder in z’n eentje, maar wel allemaal samen. Daarbij willen we ook waar mogelijk aansluiten bij activiteiten om ons heen. Bijvoorbeeld in andere wijkgemeenten of andere kerken maar zeker ook in ons eigen wijkcentrum “De Schelf” waar ook zoveel georganiseerd wordt. Leest u het inlegvel bij dit boekje er maar eens op na.

Dat dit boekje de onderlinge band en de ontmoeting met elkaar en met anderen nog verder mag versterken, is de wens van de kerkenraad.

Voorzitter Kerkenraad NOACH
Rob Franken
2015-2016

U kunt het boekje openen en downloaden als pdf document. Klik daarom hier om het boekje als pdf document te openen.

Dit boekje wordt aan iedereen verspreid via de actie Kerkbalans. Bent u geen ontvanger en wilt u dit boekje ook in uw bezit krijgen dan kunt u zich wenden tot:
het Scribaat, scriba.noach@pga-almelo.nl of bij de penningmeester van de Wijkkas NOACH, Dick van Harlingen, tel. 0620728745 of d.vanharlingen@kpnmail.nl


BIJBELGESPREKSGROEP
Gesprekskring 1: De bijbelgespreksgroep
Al jaren bestaat de bijbelgespreksgroep; de gespreksleider is Harm Veltman. We komen een keer per maand samen op een dinsdagochtend van tien tot half twaalf ten huize van een der deelnemers. Het Bijbelgedeelte dat besproken wordt, gaat meestal over het onderwerp voor de komende kerkdienst. Het zijn altijd levendige, interessante en gezellige bijeenkomsten, maar het aantal deelnemers is slinkende en daarom zoeken we uitbreiding; alvast hartelijk welkom!

Voor nadere inlichtingen: Alke Koster, tel. 871842 en Beco Schaap, tel. 863915, becoalie@gmail.com

BIJBELBESPREKINGEN
Gesprekskring 2: Gesprek rond de bijbel
Op de eerste woensdag van de maand komen ouderen uit de wijk vanaf 09.30 bijeen om koffie te drinken en in gesprek te gaan over Bijbelteksten. Gewoonlijk zijn dat de teksten van de afgelopen zondag. Deze groep komt samen in zaal 1 van het Wijkcentrum, de kerkenraadskamer. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie en volgende bijeenkomsten kunt u terecht bij Ds. Dick van Bart, tel.: 473273

GESPREKSKRING GOD IS NIET TE VANGEN / SYMBOLEN...CIMBALEN 
Gespreksgroep 3: Boekbesprekingen 
We gaan weer van start met een nieuw seizoen gesprekskring. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We gaan het boek lezen: God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof, onder redactie van Jan Offringa en Evert van Baren. In dit boek keren 14 kerkgangers hun geloof binnenstebuiten. Zij raakten de band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stil- staan. Hoe is hun geloof door de jaren heen veranderd? Wat hebben ze zoal losgelaten en wat kwam daarvoor terug?

Voor de gedichten gebruiken we een bundel samengesteld door Abeltje Hoogenkamp, Symbolen worden tot cimbalen.

Voor meer informatie en volgende bijeenkomsten kunt u terecht bij Ds. Dick van Bart, tel.: 473273


GESPREKSGROEP 4: ROND DE VEERTIG
Voor gemeenteleden in de leeftijd van rond de 40 jaar.

Eens in de 2 maanden komen we bij elkaar, bij een van de leden.

Het thema dat we ’s avonds bespreken is het maandblad Open Deur, die ontvangt u bij aanmelding. Rond 19:45 uur is er koffie en thee. Om 20:00 uur beginnen we met het inhoudelijke deel. We hebben mevr. Tieska Knotter bereid gevonden deze avonden te leiden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor de eerstvolgende datum kunt u bellen met Anneke Koster (coördinator) tel. 852130 – mailadres agkoster36@gmail.com


ZANGGROEP TOGETHER
Is zingen ook uw / jouw hobby? …… Kom dan eens kijken bij een repetitie van Zanggroep Together en maak kennis met onze enthousiaste dirigent, Frank den Bakker, en met onze zangers en zangeressen. Iedere woensdagavond (van september t/m april) van 18:45 - 20.15 uur zijn we te vinden in de kerkzaal van NOACH. Ons repertoire is breed: Voor elk wat wils. Het repertoire wordt regelmatig uitgebreid. Meerdere keren per jaar houden we een extra lange repetitie waarin er veel aandacht geschonken wordt aan het scholen van de stemmen. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Wilt je eerst meer informatie neem dan contact op met de voorzitter:
Hans Klumpers, tel. 499686, mailadres cjklumpers@gmail.com 
Tot ziens bij zanggroep Together!!!


WERKGROEP EREDIENST
Kerk zijn is naast de warme gemeente van mensen die NOACH is, ook de eredienst op zondag en feestdagen. De liturgie (datgene wat gebeurt in de dienst), is wat we samen doen: vieren, gedenken, lezen, luisteren, bidden, zingen, stil zijn, staan. Maar ook dopen en brood en wijn delen
De werkgroep eredienst houdt zich bezig met alle aspecten van de eredienst, waarbij we steeds op zoek zijn naar een balans tussen het behouden van tradities en vernieuwing. Daarbij willen we zo veel en zo goed mogelijk tegemoet komen aan alle behoeften, wensen en smaken van de gemeenteleden en de gasten. De werkgroep adviseert de Kerkenraad en organiseert bijzondere diensten.

Contactpersoon: Henriet Veenstra-Looms tel. 0546 862908, mail: jetlooms49@gmail.com

QUILTGROEP 
De quiltwerkgroep van de wijkgemeente Noach heeft de afgelopen jaren quilts gemaakt voor een kindertehuis in Roemenië (via het Noordik). Ook voor een opvanghuis in Hongarije voor tienermoeders en baby's (help Oost Europa). Afgelopen jaar zijn 20 quilts gemaakt voor een opvanghuis van kinderen in Roemenië (via de stichting kleine kracht in Hengelo). We komen de eerste en derde maandagmorgen van de maand bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur in de kerkenraadskamer. Wilt u een keer komen kijken, dan bent u van harte welkom. Misschien vindt u het zo leuk, dat u ons groepje komt versterken. Het enige wat u moet kunnen is naden stikken naast het naaivoetje van de naaimachine. U mag ons natuurlijk ook steunen met een geldelijke bijdrage. Wanneer u naaimachinegaren over heeft .... wij zijn er erg blij mee. Ook de tussenvulling (fiberfil) moeten we kopen. Verder werken we met gekregen katoenen lapjes. Katoenen kinderstofjes zijn altijd welkom.

Contactpersonen zijn Emma Jansen (tel. 862910) en Mieke van Bart (tel. 473273), emailadres: miekevanbart@gmail.com

BLOEMENGROEP
In onze wijk NOACH is een groep dames actief die bij toerbeurt zorgt voor de zondagse bloemengroet. Er worden per zondag twee bloemstukjes gemaakt die na afloop van de dienst worden weggebracht door een gemeentelid.

Ook maken ze voor bijzondere diensten een symbolisch schikking. Voorbeelden hiervan kunt u bekijken op onze website. In de maand december worden er op bestelling graftakken gemaakt. De opbrengst is voor het bloemenfonds.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Corrie Dijkstra, telefoon 867890 of Ria van den Brink, telefoon 864350

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De activiteitencommissie zorgt voor diverse activiteiten in de wijkgemeente en levert daarmee een bijdrage aan de onderlinge verbondenheid.

De commissie organiseert de volgende vaste activiteiten:
- De jaarlijkse winterwandeling in januari/februari met stamppottenbuffet (elders in dit boekje kunt u daar meer over lezen).
- Elke twee jaar in september de fietstocht met barbecue op startzondag.
- Elke twee jaar in augustus/september de fancy fair met rommelmarkt.

Daarnaast worden de Paas attentie en de ballonnen op Eerste Pinksterdag door de activiteitencommissie verzorgd.
Verder wordt meegewerkt aan zaken als de catering bij gemeenteavonden e.d. en de aanschaf en plaatsing van de kerstboom met versieringen in de kerkzaal. Tenslotte wordt in december de jaarlijkse volkskerstzang georganiseerd in samenwerking met het wijkcentrum. Dit staat los van de kerk. Wel wordt dit project door de PGA alsmede door de gemeente Almelo financieel ondersteund. 

Contactpersoon is Riet van ’t Hag, telefoon 866055, mailadres: aevthag@gmail.com

WINTERWANDELING 
De activiteitencommissie organiseert jaarlijks een winterwandeling voor jong en oud. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn en zal in onze directe omgeving plaatsvinden. Na de kerkdienst wordt er eerst koffie gedronken met daarbij een lekkere plak krentenwegge. En na de wandeling is er een STAMPPOTTENBUFFET voor iedereen die zich hiervoor heeft opgegeven. De deelname aan deze dag bedraagt €7,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Kunt u om welke reden dan ook niet meewandelen dan kunt u altijd meedoen met het buffet. Er zijn vast wel gemeenteleden die met de auto willen rijden en eventueel andere mensen willen meenemen. Hier komen we zeker nog op terug. Als u wilt kunt u zich vast opgeven bij een van de commissieleden.

Contactpersoon Albert van ’t Hag, telefoon 866055, mailadres aevthag@gmail.com.

FIETSGROEP NOACH 
Ga toch fietsen!! Al weer enkele jaren bestaat de fietsgroep vanuit onze kerk. Meedoen kost geen geld, behalve dan voor thee, koffie of wat anders onderweg. We fietsen 30 à 35 km. per keer, een “voorfietser” zet een route uit en fietst zelf ook mee. Fietsen is gezond en gezellig en je praat nog eens met iemand anders. Meedoen is geheel vrijblijvend en ben je een keer verhinderd, nou dan doe je op die dag niet mee. We starten steeds op donderdag om 10 uur of vrijdag om 13 uur. Dan zien we wel hoeveel er zijn en dan gaan we lekker fietsen. Wil je meedoen, meld je dan aan, aanmeldadressen staan hieronder. Dat aanmelden hoeft alleen voor wie nog niet eerder meedeed. Voor actuele data waarop we gaan fietsen verwijzen we graag naar onze website www.pga-noach.nl. 

Aanmelden en inlichtingen per e-mail bij Ab Hogendoorn: ahogendoorn@hetnet.nl of telefonisch bij Cootje Kaptein, 862357

JONGE GEMEENTE 
Aan de jonge gemeenteleden is er binnen en buiten NOACH ook gedacht: 

Oppas
Tijdens de kerkdiensten kunnen de allerjongsten (van 0 tot 4 jaar) bij de oppas terecht in de peuterspeelzaal van het wijkcentrum. 

Kindernevendienst
Tijdens de overdenking in de kerkdienst, gaan kinderen tussen 4 en 12 jaar naar de kindernevendienst. Zij praten daar over de Bijbeltekst die ook in de dienst wordt gelezen, maar dan in voor hen begrijpelijke taal. Vaak wordt er rondom het thema wat geknutseld of getekend. Elk jaar zijn de kinderen actief tijdens de projecten voor Advent en richting Pasen, met het lezen van gedichten, het werken aan een project- werkstuk, het maken van Palmpaasstokken en het maken van muziek etc. 

Jeugdkerk
Jongeren die naar de middelbare school gaan, komen tot ongeveer hun 18e op de 1e en 3e zondag van de maand naar Jeugdkerk. Tijdens de reguliere dienst wordt in een zaaltje in het wijkcentrum op een eigentijdse, open manier kerk gehouden. Met vaste liturgie-onderdelen zoals muziek, discussie en gebed, maar inhoudelijk elke keer anders. 
Vanuit Jeugdkerk zijn de jongeren actief binnen de gemeente, bijvoorbeeld als jeugdlector, door 24 uur niet te eten voor Jongeren die Hongeren of bij het schrijven van gedachten voor de Stille Week. 

Tussen wal en schip
Twee keer per jaar wordt er voor de leeftijdsgroep 18+ tot 30 jaar een laagdrempelige avond georganiseerd. Deze mensen zijn Jeugdkerk (allang) ontgroeid of zijn na verloop van tijd verder bij de kerk vandaan gedreven en hebben om diverse redenen niet altijd aansluiting met de rest van de gemeente. Er wordt van gedachten gewisseld op een gezellige, gastvrije plek, zonder vaste elementen, met meningen, bezwaren en ideeën.

Jeugdouderlingen: Theo Bennes, e-mail: take5@theobennes.nl, tel. 06 5026 7993 Gonneke Bennes, e-mail: gonnekebennes@gmail.com, tel. 06 48 266 477

SENIORENACTIVITEITEN 
Iedere maand is er een korte kerkdienst in Friso en Buurstede voor de bewoners en belangstellenden. Het is een dienst met zingen en een korte preek. Het is ook een uur voor ontmoeting en aandacht voor elkaar; na de dienst drinken we een kopje thee of koffie met iets lekkers er bij.
 
o De dienst in Friso is elke 1ste vrijdag van de maand om 15.00 uur; contactpersoon is Alie Schaap, tel. 863915.
o De dienst in Buurstede is iedere 2de vrijdag van de maand, ook om 15.00 uur; contactpersoon is Riet Schippers, tel. 867040.
o Iemand die moeilijk zelfstandig kan komen, kan worden opgehaald. 

In de maand mei hebben we elk jaar een gezellig uitstapje met de bus voor de senioren 70+, een verrassingstocht met koffie en gebak en een broodmaaltijd of diner. En in de herfst wordt er een gezellige middag voor de 70-plussers georganiseerd, met aan het eind een heerlijke broodmaaltijd.

NOACH NOABERSCHAP 
Gemeenteleden helpen gemeenteleden Zijn er kleine klusjes die u niet (meer) zelf kunt doen? Meldt u dan aan bij NOACH noabers. In de zondagsbrief plaatsen we dan een oproep om hulp. 

Contactpersoon: de heer W.A. Kunst, telefoonnummer 861023, email wakunst@planet.nl


DIACONIE BETEKENIS EN DOELSTELLING DIACONIE 
De betekenis van diaconie is letterlijk: “dienst of ondersteuning”. De diaconie zet zich in op allerlei gebied binnen en buiten de kerk. De doelstelling van de diaconie valt op te delen in twee onderdelen. Enerzijds ondersteunt de diaconie de minderbedeelden in onze wijk en ver daar buiten (bijv. werelddiaconaat) anderzijds is de diaconie betrokken bij het seniorenwerk van de kerk in het algemeen. Het betreft een seniorentocht in mei en een seniorenmiddag in november, bestemd voor 70 plussers en partners. 

Diaconale vakanties 
Deze vakanties zijn bestemd voor ouderen en voor mensen met zorg (evt. met partner), voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. (o.a. “Roosevelthuis” en “de Werelt”) 

Dankdag voor gewas 
Op deze zondag worden bij alle 80 plussers en zieken een presentje bezorgd als aandacht voor elkaar in het algemeen. 

Boodschappenmand 
De ‘Stichting boodschappenmand’ is een project dat opgezet is door een aantal vrijwilligers, inwoners van de gemeente Almelo. 
De Stichting stelt boodschappen-pakketten samen en levert deze met enige regelmaat af bij adressen die hen worden aangereikt door allerlei hulpverlenende instanties. 

Avondmaal thuis vieren 
Voor mensen die in de wijkgemeente NOACH wonen en aan huis gebonden zijn bestaat er de mogelijkheid om het avondmaal thuis te vieren. De thuisviering vindt o.a. plaats na afloop van de kerkdienst waarin het avondmaal gevierd wordt. De predikant en een diaken komen bij u thuis. 

Contacten 
Wilt u meer weten over onze diaconie neemt u dan contact op met een van onze diakenen. Deze staan verderop in dit boekje genoemd.

BESTUUR IN DE GEMEENTE NOACH 
Ouderlingen, diakenen en predikant vormen samen het bestuur van een gemeente. Er is geen hiërarchie, ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. Wij noemen dat de kerkenraad. Deze ambten steunen op een hele lange traditie.

Al in de vroeg Christelijke kerk waren er diakenen, belast met o.a. de zorg voor de armen onder de gemeente. Ook wordt de diaken geacht sociale misstanden aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Elementen die we nu nog steeds terugzien in het ambt. Daarom worden diakenen ook wel eens de “handen en voeten” van God genoemd, de dienaren, de doeners.

Het ambt van ouderling komt voort uit de in de Joodse en vroeg Christelijke kerken bekende rol van de “oudsten van het volk”. Met als hoofdtaak de pastorale zorg. Luisteren naar en praten met gemeenteleden zijn belangrijke eigenschappen. Ouderlingen worden daarom ook wel eens de "ogen en oren" van God genoemd. Zeker binnen onze wijkgemeente waarin wij open willen staan voor iedereen die bij ons wil horen of bij ons wil vertoeven, ongeacht achtergrond en afkomst.

Leest u er “met hart en ziel” nog eens op na. Luisteren naar de ander met voluit respect voor die ander is een grondhouding net zoals gebed om steun en troost en bespreekbaar maken van het evangelie. De Hebreeuwse letter Bet laat het zo mooi zien: grond onder de voeten en een steun in de rug als hoofdtaken van de ouderling, een beschermend dak boven je hoofd en een open blik naar buiten als hoofdrollen van de ouderling. Samen één lichaam, één gemeente, samen NOACH.

JIHLAVA 
De werkgroep Jihlava is ontstaan in de jaren ‘70 vanuit de Grote Kerk, de Klokkenbelt (de latere Emmaüswijk) en na het samengaan van Emmaüs en Schelfhorst is de werkgroep nu onderdeel van de wijkgemeente NOACH. In eerste instantie werd de gemeente van Jihlava met goederen gesteund toen zij het heel moeilijk hadden in het communistische tijdperk. Dat ligt nu natuurlijk anders. Op dit moment proberen we de zo in de loop der tijd ontstane vriendschapsbanden te onderhouden met de partnergemeente in de stad Jihlava. We proberen zo goed en zo kwaad als dat kan (taalbarrière) om met elkaar van gedachten te wisselen op het gebied van geloofs- vragen, maar ook ter versteviging van persoonlijke banden. Op dit moment zijn er twee diensten per jaar waarin we dezelfde bijbelgedeelten lezen en dezelfde liederen zingen. De ene keer komt de voorganger uit Jihlava met een voorstel voor de inhoud van de dienst en de volgende keer de voorganger in Almelo. Elke twee jaar vindt er een uitwisseling plaats. De ene keer is een aantal Tsjechen te gast in Almelo, de volgende keer gaat een aantal gemeenteleden uit Almelo naar Jihlava. We ervaren deze contacten als zeer waardevol en inspirerend. Als werkgroep vanuit de kerkenraad organiseren we die uitwisselingen. Het contact bestaat nu al meer dan 25 jaar en er zijn vele vriendschappen uit ontstaan tussen gemeenteleden van NOACH en onze partnergemeente in Jihlava.


TAIZÉVIERINGEN 
Twee keer per jaar organiseert een kleine groep gemeenteleden een zogenaamde Taizéviering, veelal in een zondagochtenddienst . In de Taizévieringen proberen we de sfeer te benaderen van de vieringen zoals die drie keer op een dag worden gehouden in de internationale oecumenische klooster-gemeenschap in het Franse dorpje Taizé . In deze kloostergemeenschap komen het hele jaar door duizenden jongeren vanuit de hele wereld samen om zich een aantal dagen te bezinnen .

Een belangrijk kenmerk van de vieringen zijn de liederen die langere tijd worden herhaald. Zingen is een vorm van bidden, één van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God . Er zijn enkele Bijbellezingen, er worden gebeden gezegd . En tussen dat alles door is het telkens stil, om datgene wat e r werd gezegd en gezongen te overdenken .

De kerk is tijdens die bijzondere vieringen ook aangepast aan de sfeer van Taizé d.m.v. veel kaarslicht en grote oranje doeken, die het vuur van de Geest symboliseren . Twee keer per jaar…, momenten van bezinning in deze vieringen vol muziek en stilte… . Ervaringen die je diep kunnen raken. Fijn, dat de wijkkerkenraad deze ruimte schept.

Namens de Werkgroep Taizévieringen
Henriët Veenstra-Looms

TUINPLOEG NOACH 
Jazeker, NOACH heeft een serieuze tuinploeg . De bakken die aan het kerkgebouw vast zitten, moeten wel onderhouden en verzorgd worden. Doe je dat niet, dan wordt het een chaos en vanuit een chaos is het heel moeilijk om zo’n organisatie als NOACH draaiende te houden! De ploeg bestaat uit 10 enthousiaste tuinlieden. Elke tweede zaterdag van de maand komen we bij elkaar om de bakken, het toegangspad bij de klok en de eerste meter aan de oostkant netjes te houden. We zijn met 10 personen als ploeg, maar door de activiteiten van ieder zijn er per keer ongeveer 4 of 5 aanwezig en dan proberen we de klus in anderhalf uur te klaren. Omdat onze activiteit samen is met die van de oudpapierploeg, is het vaak gezellig en is er koffie!
Mocht u zin hebben om mee te doen in deze zeer nuttige ploeg, heeft u nuttige tips of ideeën, meldt u zich dan bij de coördinator van de tuinploeg: Henk van den Brink, telefoon 0652543101 of per mail: henk@famvandenbrink.net

BEAMTEAM
Het Beam Team NOACH verzorgt de visuele presentatie van de liturgie tijdens de erediensten. Het team bestaat uit 6 personen die bij toerbeurt de presentatie voorbereiden en presenteren. De voorbereiding gebeurt aan de hand van de door de voorganger vooraf opgestuurde liturgie en bij bijzondere diensten samen met de betreffende voorbereidingscommissie. De gebruikte software is Microsoft Powerpoint. Het team komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken door te nemen en nieuwe mogelijkheden te bespreken. Er wordt volop gebruik gemaakt van online mogelijkheden: - LiedboekOnline - www.DeBijbel.nl - Viadesk (digitaal kantoor) - DropBox - Kerkdienstgemist - LiveBeamer

SECTIE-INDELING
Hier onder ziet u een plattegrond met daarin aangegeven de secties waarin de NOACH wijkgemeente is opgedeeld. Binnen een sectie is een team van mensen werkzaam. Het zijn een coördinator, een ouderling, een diaken en contactpersonen.

Op deze pagina pga-noach.nl/secties treft u een namenlijst aan van genoemde mensen en tevens een stratenlijst per sectie.

Adresgegevens treft u aan op de pagina's: Organisatie en Contact en Secties

terug
 
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
Together - Zang
 
Actueel:
Kerkdienst uitzending op:

Klik daarvoor op moment van uitzending hier
Wilt u het later (en/of  in groot beeld) kunnen zien, dan kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl Meet and Eat met vluchtelingen    
 
Een goed verhaal - Jaarthema 2019-2020
meer
 
Wijknieuws

  meer
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.