PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Kerkenraadsverslagen (kort) Kerkenraadsverslagen (kort)

Nieuw vanuit de kerkenraad kunt u voortaan vinden op de pagina Zondagsbrief

Uit de kerkenraad I - juni 2015
Regelmatig schrijft Rob Franken, onze voorzitter van de kerkenraad, over hetgeen daar wordt besproken en besloten wat voor onze gemeente van belang kan zijn.
Mijn ambtsperiode als scriba heb ik afgelopen donderdagavond, samen met enkele andere mensen, die eveneens afscheid gaan nemen, na de vergadering mogen afsluiten in een informeel, warm en gezellig samenzijn.
Als ik terugblik op die afgelopen jaren, met alle vergaderingen en talrijke activiteiten, dan blijkt, hoezeer Rob zich daarvoor intensief inzet. Als voorzitter doet hij meer dan de vergaderingen leiden. Hij heeft een visie ontwikkeld op de gemeente die NOACH wil zijn, en daarin groeien. En hij wil die visie “handen en voeten geven”. Samen met ons, kerkenraadsleden. En met inbreng van u en jou. Ouderen en jongeren in onze gemeente.
Rob, je investeert heel veel tijd en energie in ons gemeente-zijn. Achter de schermen, maar ook zo veelvuldig zichtbaar en aanspreekbaar. In de zondagse erediensten, en bij andere gelegenheden. Altijd bereid en bereikbaar voor een gesprek of overleg. We hebben in jou een voorzitter en gemeentelid, die met hart en ziel werkt binnen NOACH.
Voor ons allen. Rob, heel veel dank voor wie jij bent!! Ook in het persoonlijk contact.
Dianne Deelder


Uit de kerkenraad II - juni 2015
Zoals ik vorige week al schreef, was afgelopen donderdag weer een Kerkenraadsvergadering. Na afloop namen we met een hapje en een drankje afscheid van de ambtsdragers die hun ambt binnenkort neerleggen en ook van Leen die stopt met zijn taken als koster. Fijn dat Jannie, echtgenote van Leen, er ook bij kon zijn.
We bedankten allen zeer hartelijk mede namens u als gemeente, alle vier hebben veel betekend voor de gemeente en betekenen nog steeds heel veel. Namens de kerk mochten ze een boekje uitzoeken en daarna verraste Dianne ons met voor iedereen een attentie en een persoonlijke kaart.
Tijdens de vergadering spraken we uitvoerig over een ingezonden brief van een gemeentelid en de reactie van de kerkenraad daarop. Het was een indringende discussie met een warme klankkleur zoals dat past bij NOACH. Een schriftelijke reactie is in voorbereiding. Ook overlegden we met elkaar over de zang- en repetitie-uren van Together. Verder stond op de agenda het bijna definitieve ontwerp van het info boekje, “NOACH, wat doen we allemaal”. Herinnert u zich nog de gemeenteavond waarop we tegen elkaar gezegd hebben dat er zoveel gebeurt binnen de gemeente maar dat we ons daar soms helemaal niet zo bewust van zijn? Joukje heeft, met hulp van anderen, zich zeer ingespannen om een prachtig en zo compleet mogelijk overzicht te maken in een handzaam boekje. Dat gaat u allemaal krijgen, er wordt nu de laatste hand aan gelegd. In een inlegvel sluiten we ook aan bij activiteiten van het wijkcentrum zoals de huiskamer. Activiteiten die ook helemaal passen binnen onze opvattingen over de warme herberg NOACH met ruimte voor ontmoeting en wederzijds contact. Last but not least stelden we het jaarprogramma vast: vergaderrooster, rooster van ambtsdragers en de jaarcyclus. Mooi dat ook dat allemaal weer geregeld is met veel werk voor het nieuwe scribaat duo Marjan en Sander. Het was een vruchtbare vergadering. U weet het, we horen graag van u via leden van de kerkenraad en
Rob Franken

Uit de kerkenraad - half juni 2015
Komende donderdag weer vergadering van de kerkenraad. Ik kijk altijd uit naar deze vergaderingen omdat er gewerkt wordt en goed gediscussieerd en er tegelijkertijd veel plaats is voor humor, plezier en ontspanning. En toch zijn we altijd mooi op tijd klaar met de vergadering. Over de verschillende agendapunten zal ik u een volgende keer weer informeren maar nu iets anders. Na afloop van deze vergadering nemen we als kerkenraad afscheid van een aantal ambtsdragers. Er volgt ook nog een afscheid in een dienst te midden van de gemeente maar nu eerst vanuit de kerkenraad.
We nemen donderdag afscheid van Dianne, Riet en Henny. Daarnaast hebben we ook Leen uitgenodigd, de uittredende koster ook met een ongelooflijk lange staat van dienst. U kent ze alle vier heel erg goed en wat hebben we veel aan ze te danken. Wat hebben ze enorm veel werk verzet, ieder op eigen wijze en op een eigen plaats. Voor alle vier geldt, enorm veel werk verzet in alle stilte. Geen ophef, niet op de voorgrond maar hoe actief binnen onze gemeente. Jammer dat we afscheid moeten nemen maar het is ook zo terecht dat zij zeggen, nu is het ook een keer goed geweest. Zij hebben een prachtige en blijvende bijdrage geleverd aan onze gemeenschappelijke herberg en dan past dank en waardering en blijdschap voor alles. Aan anderen om hun plaats weer in te nemen. U wellicht? Laat het weten, het is de moeite waard binnen dit geweldige team van gedreven ambtsdragers. U kunt terecht bij leden van de kerkenraad of via

Uit de kerkenraad - begin juni 2015
Deze week was er weer een vergadering van het moderamen, zeg maar de voorbereidende vergadering voor de kerkenraad. Allerlei zaken komen dan aan de orde die we wel of niet op de agenda zetten van de kerkenraad. Dat kan variëren van zoals deze keer een ingezonden brief van een gemeentelid waar de kerkenraad op gaat reageren, de zang- en repetitie uren van Together waar we een besluit over voorbereiden, een idee vanuit de AK voor een andere vorm van AKN en bijvoorbeeld voorkomende vacatures. Een echte werkvergadering dus waarin we geen besluiten nemen maar voorbereidend werk doen. Wel verkennen we de verschillende onderwerpen alvast, soms om een voorstel voor de kerkenraad alvast voor te bereiden. Zo waren we niet echt blij met voorstellen om AKN tot een geheel ander blad te maken. Voorzover wij dat kunnen zien, wordt AKN veel gelezen en is er behoefte aan een kerkblad Almelo breed met actuele informatie over de verschillende wijkgemeenten. Dat hebben we in een schriftelijke reactie ook aan de AK laten weten. Ook spraken we over een (komende) vacature in de missionaire werkgroep voor heel Almelo. Als Gonneke dit werk beëindigt, willen we graag een ander gemeentelid voordragen omdat we graag betrokken willen blijven. Dus, hebt u belangstelling, laat het vooral weten.
Zo is er genoeg te doen en te bespreken in zo'n korte vergadering die voor 21.00 uur in de regel is afgelopen.
Nog een feestelijke mededeling. Wellicht wist u het al dat Gonneke door de AK is benoemd tot jeugdwerker voor Almelo. We zijn er heel blij mee, feliciteren Gonneke van harte en wensen haar Gods zegen toe bij dit mooie werk. U gaat van haar horen. Uw reacties, we kijken er naar uit, leden van de kerkenraad en
Rob Franken

Uit de kerkenraad II - mei 2015
In de laatste kerkenraad vergadering is ook nog eens teruggeblikt op het Jilhava weekend met onze Tsjechische gasten. Overwegend een mooi maar ook druk en heftig weekend. Voor de gasten zowel als voor ons als gastheren en gastvrouwen. Maar dat doet niets af aan de positieve en mooie ervaringen. En natuurlijk zijn er ook altijd verbeterpunten. Het gebruik van de Tsechische taal in de dienst bleek toch lastig en zo waren er nog enkele punten.
Maar waar ik uw aandacht voor wil vragen is dat we moeten vaststellen dat buiten onze mensen van de Jilhava werkgroep maar weinig andere gemeenteleden aan een of meerdere activiteiten hebben meegedaan. Dat werd als jammer ervaren. De uitwisseling met een groep mensen uit een ander land met een andere cultuur maar ook volop betrokken bij Geloof en Kerk zou ook voor de hele gemeente een waardevol moment mogen zijn. Een moment van gezellige ontmoeting, van bezinning en van vieren over de grenzen van land en taal heen. Zoals we dat in de Bet zo mooi verbeeld zien, die open blik naar buiten. Dat hebben we nog niet kunnen bereiken en we hebben ons voorgenomen in de komende jaren, over twee jaar is de volgende uitwisseling maar dan zijn wij de gasten, meer aandacht aan Jilhava te besteden. Misschien zelfs wel eens als te bespreken onderwerp op een gemeenteavond. Wat zou het mooi zijn als we er een levend en dynamisch feest van de ontmoeting over vele grenzen heen van kunnen maken.
Als altijd, uw opmerkingen naar leden van de kerkenraad of

Uit de kerkenraad I - mei 2015
Zoals ik u vorige week al vertelde, stond er deze week weer een vergadering van de kerkenraad op de agenda. Tijdens het laatste agendapunt hebben we nog veel plezier gehad. Een van ons kreeg namelijk vorige week het kaartje retour van de Pinksterballon ..... van vorig jaar. Diep in Duitsland gevonden en met een aardige brief van de vinders aan de verzender van de ballon. Kortom, bijna een jaar later komt nog een kaartje boven water. We hadden er plezier om. Overigens, ondanks eerdere berichten van het tegendeel, na de Pinksterdienst komende zondag laten we weer ballonnen op. Wel met een andere, meer milieuvriendelijke vulling maar we delen onze inspiratie weer met anderen in Europa. Het kan dus wel even duren voor u bericht terug ontvangt :).
Na de Paasmorgen dienst kreeg ik van enkele gemeenteleden het signaal dat zij juist tijdens zo'n feestelijke dienst ons koor Together gemist hadden. Een extra bijdrage aan een feestelijke dienst en een feestelijk gevoel. Daarover hebben we gesproken na een advies van de werkgroep eredienst. Het besluit is om de bijdrage van Together in de stille week toch te beperken tot de dienst op witte donderdag en de Paaswake. Belangrijkste argument is dat de diensten op de Hoogtijdagen toch ook vooral gezinsdiensten zijn. Wel willen we trachten voor een nog vast te stellen dienst of we een kinderkoortje kunnen verbinden aan Together.
Ook zal de werkgroep Eredienst nog eens nadenken over de vraag van die gemeenteleden om meer accent te leggen op het feestelijke karakter van feestelijke diensten. Ook spraken we uitvoerig over de missionaire werkgroep voor geheel Almelo. Verder komt een lang gekoesterde wens dichtbij namelijk een volledig bijgewerkt overzicht van activiteiten binnen NOACH in een handzaam boekje. Wat gebeurt er toch veel.
Als altijd, leden van de kerkenraad luisteren graag naar u met opmerkingen, kritiek en ideeën. Ook een mogelijkheid is Rob Franken

Uit de kerkenraad - april 2015
Afgelopen week was er weer een vergadering van de kerkenraad en ik wil daar een enkel punt van bespreking uitlichten, eigenlijk twee punten. Aan de orde was eerst een evaluatie van de diensten en vieringen vanaf witte donderdag tot en met de beide Paasdiensten. Is veel moois en waardevols over gezegd dat aan de werkgroep eredienst zal worden voorgelegd. En daaronder ons gevoelen dat de bijdragen van onze jeugdleden zoals we die in elk van die diensten hebben mogen horen, wel heel erg waardevol waren. Openhartig, oprecht, roepen vragen op die ouderen zich ook weleens stellen en brengen wat ooit gebeurd is terug naar nu door de vraag, "wat als het nu zou gebeuren, wat zou onze reactie zijn, zou de haan ook nu weer drie keer kraaien"? De kerkenraad is blij met deze inbreng van onze jongeren en wil er iets mee doen. En dat diende zich aan in een volgend agendapunt, namelijk de evaluatie van de afgelopen ontmoetingsavonden (of groot huisbezoek). Veelal zijn het weer mooie avonden geweest maar, klonk de vraag vanuit de gemeente, is het thema niet heel erg algemeen? Zo ver weg, dan raakt het ons minder. Kunnen we niet een thema of onderwerp kiezen dat veel dichter bij ons, bij NOACH ligt? En toen was het verband snel gelegd. Voor de volgende cyclus van ontmoetingsavonden in winter/voorjaar van 2016 willen we de "Paas- teksten" van onze jongeren gebruiken als gespreksonderwerp.  We willen zo graag generaties verbinden met elkaar en dit is een uitnemende gelegenheid. Met elkaar nadenken over wat onze jeugd de gemeente heeft voorgehouden. Hoe mooi kan de voorbereiding op het Paasfeest in 2016 zijn! We gaan het verder voorbereiden maar goed om al te weten. Uw reacties via leden van de kerkenraad of

Uit de kerkenraad - half april 2015
Afgelopen dinsdag was er, zoals ik vorige week al schreef, weer vergadering van het moderamen. Het moderamen doet de voorbereiding van de agenda voor de Kerkenraadsvergadering, later deze maand. Er kwam weer een veelheid aan punten voorbij. Natuurlijk hebben we alle Paasdiensten nabesproken. Van witte donderdag via goede vrijdag en de paasnacht naar de dienst op Paasmorgen. Een prachtige serie van diensten van zeer ingetogen en in het donker en stil tot luidruchtig, vol in het licht en feestelijk. We vonden de overdenkingen van de jeugd zo mooi dat we deze nader gaan bespreken op de vergadering van de kerkenraad. Wellicht komen we er dan nog eens op terug, u hoort dat van ons. Ook spraken we over de signalen vanuit de gemeente dat juist in de dienst op Paasmorgen ons koor Together een mooie bijdrage had kunnen leveren ter verhoging van de feestvreugde. Verder kwamen er allerlei diakonale punten voorbij. Daaronder o.a. het vragen van nieuwe ambtsdragers in de diaconie. Als u gevraagd wordt, zeg geen nee maar beschouw het als een grote eer en blijk van vertrouwen in de gemeente. Later dit jaar willen we ook nog graag enkele ouderlingen in onze kring opnemen. Interesse? Wacht dan niet tot u gevraagd wordt!
Ook kwam deze week de financiële commissie voorbij. De voorlopige jaarrekening over 2014 (het ziet er niet slecht uit voor NOACH) maar we wachten natuurlijk op definitieve berichten van het CvK. Daarnaast de begroting 2015 en de exploitatie van de wijkkas. Genoeg te doen dus.
Als altijd, uw opmerkingen, ideeën en suggesties naar leden van de kerkenraad of
Rob Franken

Uit de kerkenraad - begin april 2015 
Vorige week een prachtige Palmpasen dienst, in deze stille week een ingetogen muzikale witte donderdag viering. Wat een mooie en warme opstelling zo rond Paaskaars, vleugel en koor.
Diepe teksten en een heel mooi verhaal namens de jeugdleden van NOACH. In stilte gingen we de kerk uit, ieder in gedachten en bezinning. Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.
Komende week is er weer een vergadering van het moderamen met een stevige en zeer uiteenlopende agenda ter voorbereiding van de Kerkenraadsvergadering, later deze maand. Deze keer o.a. over de jaarrekening 2014 en de begroting 2015. Maar ook de vacatures in de ambten van ouderling (3) en diaken (2) en er hebben zich al gemeenteleden gemeld om mogelijk toe te treden tot het ambt. Maar er zijn ook ambtsdragers voor wie de periode in de loop van dit jaar afloopt. Kortom, laat u horen of draag een gemeentelid voor. Niet aarzelen, gewoon doen.
De kerkenraad is een betrokken groep mensen, we spreken over serieuze zaken maar humor en lach ontbreken ook niet. Iedereen is anders en je mag ook jezelf zijn.  Vergaderingen duren kort. Je hoort nog wel eens berichten van Kerkenraadsvergaderingen tot diep in de nacht. Dat zal vast wel ergens gebeuren maar niet bij NOACH.
Zoals u al weet, is het scribaat gewisseld. Marjan en Sander hebben per 1 april het scribaat overgenomen van Dianne. Dianne blijft ambtsdrager tot einde van haar periode, later in het jaar. Dan nemen we afscheid maar nu al zeg ik haar dank voor alles wat ze heeft gedaan. Het was niet gering! Marjan en Sander wens ik heel veel plezier en genoegen in het gedeelde ambt van scriba.
Als altijd, uw opmerkingen, ideeën en suggesties naar leden van de kerkenraad of
Rob Franken

Uit de kerkenraad - maart 2015: 
Alweer Palmpasen vandaag. Als het goed is hebt u de afgelopen week een prachtige Paaskaart ontvangen. We hadden u al nieuwsgierig gemaakt toen iemand vroeg, "waar is nu de kerstkaart van NOACH"? Toen al hebben wij u aangeraden om de Paaspost maar een beetje in de gaten te houden :). En zie. Met grote dank aan Dick van Harlingen en Harry Westerdiep voor ontwerp en druk. Natuurlijk herkent u de foto van Gerard Smit en de tekst is aangeleverd door Henriët.  Klaas (u heeft het gemerkt, hij is weer helemaal terug, fijn Klaas) heeft gezorgd voor de adressen en de vele contactpersonen hebben voor de bezorging gezorgd. Vindt u dat ook niet typisch NOACH: met heel velen een mooie klus klaren?

Laten we dat vooral zo houden, mooi teken van gemeente zijn. Ben ik nog iemand vergeten, wil het me niet kwalijk nemen? Laat het me weten dan komt er nog een eervolle navermelding. Hebt u de kaart nog niet ontvangen, dan zal dat in de komende week vast gebeuren.
Nu iets zakelijks. Het is weer belastingtijd en dat betekent voor 15 april uw aangifte doen. Onlangs kreeg ik een vraag van een gemeentelid over een nummer dat ingevuld moet worden als je de giften aan de kerk wilt opgeven. Bijvoorbeeld is dat de kerkelijke bijdrage, die is aftrekbaar. Dat hebt u keurig opgegeven op het formulier "toezeggingen" bij Kerkbalans en dan wordt  u bij de belasting-aangifte gevraagd het RSIN nummer op te geven. Het heeft even geduurd maar afgelopen week heb ik het ontvangen, het is 813612809. Doe er uw voordeel mee bij de aangifte!
Als altijd uw opmerkingen naar leden van de kerkenraad of
Rob Franken

Uit de kerkenraad - half maart 2015 
Het is tot genoegen dat ik u kan melden dat de voordracht van de wijkkerkenraden van De Bleek en NOACH voor de benoeming van Gonneke Bennes als jeugdwerker in de kerkelijke gemeente Almelo door de AK is overgenomen. U weet allemaal dat er voor een periode van max 5 jaar een vacature voor deze functie is opengesteld met een omvang van 0,2 FTE, zeg maar een dag in de week. De voordracht van Gonneke komt voort uit een sollicitatieprocedure waaraan 4 wijkgemeenten hebben geparticipeerd. Er moet nog een arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvinden tussen Gonneke en CvK. Dat is dus nog even spannend maar we denken en hopen dat dat wel goed zal komen. Als dat inderdaad allemaal goed gaat, kan Gonneke per 1 april wellicht al met haar werk beginnen. Met Helene Westerik, al eerder benoemd in het seniorenpastoraat en Gonneke nu op het jeugdwerk zijn de teams compleet. Om blij en dankbaar van te worden. U hoort er zeker nog (veel) meer van.
Als de zondagsbrief uit is hebben we de workshopmiddag al weer achter de rug. Wat zou het mooi zijn als we een flink bedrag kunnen realiseren als bijdrage voor de Gravenruiters  en het initiatief om voor mensen met een beperking paardrijden mogelijk te maken. We gaan het afwachten.
Mooie reacties mocht ik ontvangen op het stukje "uit de kerkenraad" van vorige week. Daarin beschreef ik nog eens kort de verrassing in de preek van ds. Scheurwater over de ons zo bekende letter Bet. Dank voor alle reacties en fijn dat zovelen dit bijzondere moment hebben herkend.
Reacties als altijd naar leden van de kerkenraad of
Rob Franken

Uit de kerkenraad - begin maart 2015
Wat zijn we verrast vorige week. Een gastpredikant, ds. Scheurwater met een prediking en uitleg welke begint met de ons zo bekende letter Bet. De letter Bet, menigmaal zo prachtig benut en verwerkt in bloemstukken door onze bloemengroep. Kijkt u eens op onze website onder fotogalerij en ongetwijfeld bent u ook nog de kerstkaart in 2013 niet vergeten. De Bet als symbool van de gemeente die we willen zijn. Hoe vaak hebben we er niet over gesproken? Bij het afscheid van Henriet, van Susan, vele malen op kerkenraadsvergaderingen, de gemeenteavonden. Steeds duidelijker als "onze" Bet, een gemeente met grond onder de voeten voor houvast en stevigheid, een steun in je rug in moeilijke tijden, een dak boven je hoofd ter beschutting en bescherming en een open blik naar buiten, naar mensen om ons heen in gemeente, wijk, stad en wereld. Wij spreken over onze warme herberg waar je jezelf mag zijn, ds. Scheurwater sprak over een huis van waaruit je in vertrouwen op God naar buiten kunt gaan, naar je rol en verantwoordelijkheid in de wereld. Als we dat samenvoegen is het die open blik naar buiten in vertrouwen op God. Wat een prachtig en weer verrijkt beeld. Toen ik er na afloop van de dienst met hem over sprak, zei hij dat ik dat gerust tijdens de prediking had mogen aangeven. Er was ook dat moment van inspiratie dat ik even op wilde staan om te wijzen op die treffende overeenkomst. Maar, je wilt een gastpredikant ook weer niet uit z'n evenwicht brengen. Ik kan er goed tegen, was zijn reactie. Hoe ook, wat een bijzondere dienst!
Reacties naar leden van de kerkenraad en
Rob Franken

Uit de kerkenraad - 8 maart 2015 
Afgelopen week was er weer moderamenvergadering. Deze keer met zowel Dianne als Marian aanwezig, straks de gaande en de komende scriba. Mooi zo een korte periode samen, is goed voor een zorgvuldige overdracht en daarmee voor een vloeiende overgang. Vanaf 1 april is Marian, ondersteund door Sander, de scriba. Dianne maakt haar periode als ambtsdrager gewoon af, dan nemen we afscheid.
Op de agenda natuurlijk een terugblik op de visitatie, het verslag van de avond is ontvangen. Dat wordt nog een hier en daar een beetje aangevuld en dan gaan we het publiceren. Op de website maar mogelijk ook als bijlage bij de zondagsbrief. Ik werd er op gewezen dat ik de rollen van de visitatoren in een vorig bericht heb verwisseld. Het moet zijn ds. Spit en dhr. Schepers. Hierbij gecorrigeerd!
Denkt u allemaal aan de workshop marathon? Kunt u een workshop verzorgen, laat het weten. Geen onderwerp te gek als we er iets van kunnen leren en/of van kunnen genieten. En het is ook dit keer weer voor een prachtig doel, de Gravenruiters - paardensport voor jonge en minder jonge mensen met een beperking. Volgt u de berichten?
Ook Together heeft een bijzondere oproep gedaan. U kunt een aantal keren meezingen zonder direct lid te worden. Mooie gelegenheid als u het nog niet zeker weet maar wel van zingen houdt. Maar ook mooi als u heel zeker weet dat u zich niet kunt of wilt binden voor een langere periode maar wel een aantal keren op projectbasis mee wilt zingen. Vooral doen!
Met Jos heb ik afgesproken dat belangstellende gemeenteleden een keer een kijkje "in het orgel" kunnen nemen. Het orgel heeft recent een stevige opknapbeurt gehad en het is wel eens leuk om achter de deur en achter de pijpen te kijken. Het is toch een bijzonder instrument. Jos laat via de zondagsbrief weten wanneer die gelegenheid geboden wordt. We denken aan een combinatie met een koffieuurtje na een dienst. Volgt u ook op dit punt de zondagsbrief.
Reacties als altijd naar leden van de kerkenraad of  Rob Franken

Uit de kerkenraad - 1 maart 2015 
Deze keer uitsluitend berichten over de actie Kerkbalans en dan met name de uitkomsten. De afgelopen weken kreeg ik al enkele keren de vraag hoe de vlag ervoor staat. Overal publicaties behalve bij NOACH. Klopt en bewust. De afgelopen twee jaar zijn steeds in eerste instantie onjuiste berichten de gemeente in gegaan die dan later weer hersteld moesten worden. Daarom deze keer iets langer gewacht maar wel betrouwbare cijfers.
Het totaal aan bijdragen is dit jaar bijna € 161.000. Dat is € 10.000 minder dan vorig jaar, iets meer dan - 6%. Dat klinkt heel veel, is het ook wel maar we hadden in de begroting al rekening gehouden met een daling tot € 165.000.
Enerzijds is er de nog steeds moeilijke financiële situatie voor veel mensen en anderzijds ontvallen ons meer geliefde broeders en zusters dan er nieuwe bij komen.
In de financiële commissie van Bert, Dick en ondergetekende gaan we de consequenties na. Het verschil kunnen we redelijk gemakkelijk opvangen in de begroting, zo lijkt het omdat hier en daar nog wel rek en ruimte zit. Zodra dat plaatje ook compleet is, meld ik het u weer. In AKN staan de wijkbegrotingen vermeld.
Maar er is nog iets heel bijzonder. De daling van de totale inkomsten gaat tegelijkertijd gepaard met een stijging van de bestemming van gelden voor de diaconie. Een stijging van € 12.000 vorig jaar naar € 12.600 dit jaar, dus
+ 5%. We hebben in totaal minder te besteden maar voor de meest kwetsbaren onder ons trekken we desondanks meer uit. Is dat mooi of mooi? Volgens de gegevens van het CvK zijn we de enige wijkgemeente waar de bestemming voor de diaconie groeit in plaats van daalt! Met trots en dankbaarheid mag ik voorzitter zijn in zo'n gemeente, zo voelt dat bij mij. Wie wil daar niet bijhoren?
Rob Franken,

VERSLAG GEMEENTE-AVOND 5 NOVEMBER 2014

Uit de kerkenraad  midden september 2014
Deze week hadden we weer de eerste vergadering van de kerkenraad. Mooie punten op de agenda, zoals de voorbereiding van de gemeenteavond in november, de komende optredens van Together en de samenwerking met de Bleek. Het profiel van de nog te benoemen jeugdwerker is gereed en ligt nu ter beoordeling bij de Bleek gemeente. Ook spraken we over het scribaat en de wens van Dianne om haar periode die volgende jaar afloopt, niet te verlengen. Zij heeft zich er volledig voor ingezet en haar besluit een jaar van te voren kenbaar gemaakt. Om de kerkenraad ruim de gelegenheid te geven om aan een passende oplossing te werken. Nog lang geen afscheid dus maar wel goed voor ons om allemaal te weten. Dianne, dank en we zijn blij nog een jaar van je inzet te mogen genieten. Natuurlijk hebben we in die eerste bijeenkomst ook Ton van Manen welkom geheten. Het was immers zijn eerste vergadering na zijn bevestiging. En na afloop namen we met woorden van dank, een boekje en een hapje met drankje informeel afscheid van Henk en Greet. Ze hebben zeer veel betekend in hun ambtsperiode en zullen dat nu, buiten het ambt om, zeker ook blijven doen. We zijn ze uitermate dankbaar. In de dienst van 9 november zullen we Greet ook nog een bosje bloemen overhandigen omdat ze er eerder niet bij kon zijn. Dan zullen ook Rob en Joukje worden herbevestigd in het ambt en misschien nog enkele gemeenteleden meer.
Natuurlijk willen we ook met onze NOACH gemeente kennis maken met de nieuwe predikant, Monica Schwarz. Daar gaan we iets leuks voor plannen. Daarnaast gaan we ook spreken over de jeugdwerker en over de ervaringen met de diensten tijdens het vakantierooster: om en om de Bleek en NOACH. Als u over deze laatste diensten nog iets met ons wil delen om in te brengen in dat overleg, schroom dan niet en laat het ons weten. U weet inmiddels wel hoe dat gaat.
Als altijd, reacties naar leden van de kerkenraad of
Rob Franken

 

 

terug
 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Vrouwendag    Kerkbalans-uitslag
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.